HPH033z Dějiny výtvarného umění 20. století

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/24/72. bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Orientace studentů v základních uměleckých projevech a osobnostech umění období 20.století. Znalosti témat a porozumění procesů tvorby, které jsou zásadní pro vývoj umění v průběhu 20. století. Na základě povědomí o historickém vývoji společnosti a sociálně-politické podmíněnosti kulturního kontextu jsou studenti schopni uplatnit znalosti z oblasti dalších společenských věd při vlastní interpretaci moderního a současného umění. Dovednost zařadit své dílo v souvislosti s aktuálním vývojem, erudovaně jej prezentovat, interpretovat a popularizovat nejnovější poznatky svého oboru a přesvědčivě je sdělovat členům odborné komunity a tím inovativním způsobem přispívat k rozvoji oboru pokud je to možné na mezinárodní úrovni.
Osnova
 • Předmět zprostředkuje přehled o uměleckých směrech, tendencích a osobnostech umění dvacátého století z pohledu západního kontextu, zejména v Evropě, USA a Asii. Záměrem je seznámit studenty s tématy a problémovými okruhy, které určovaly vývoj umění předchozího století až po současnost.
 • 1. Přehled projevů moderny na přelomu 19. a 20.stol.
 • - "premodernisté", pointilizmus, impresionizmus,
 • - expresionizmus, fauvizmus
 • 2. Přehled projevů moderny na začátku 20.stol.
 • - futurizmus, kubizmus,
 • 3. Přehled projevů moderny na začátku 20.stol.
 • - Surrealizmus, DADA, Bauhaus
 • 4. Přehled projevů moderny na začátku 20.stol.
 • - ruský konstruktivizmus, suprematizmus,
 • - orfizmus, abstraktní umění
 • 5. Umění v polovině 20.stol.
 • - abstraktní expresionismus, tašismus, colour-field painting,
 • - op art, kinetizmus
 • - neoavantgarda, neodada, informel, art brut
 • 6. Umění po II. světové válce
 • - pop art, nová figurace 60.let, hyperrealismus, (neo)expresionismus
 • - Fluxus
 • 7. Umění druhé poloviny 20.stol.
 • - minimalismus a postminimalismus, instalace, objekt
 • - konceptuální umění, strukturalizmus, procesuálnost, dematerializace umění
 • - landart, umění ve veřejném prostoru, Site-specific art
 • 8. Umění druhé poloviny 20.stol
 • - video art
 • - multimediální instalace, interaktivní instalace, hyperstrukturalita
 • - interface art, kyber art, augmentovaná realita
 • 9. Vrcholné projevy moderny na konci 20.stol. a počátku nového milénia.
 • - postmoderní situace, transavantgarda, postmoderní, kritická a historická malba, postmoderní architektura
 • - internet, digitalizace, globalizace, civilizmus, zpochybňování autorství ad.
 • 10. Hraniční projevy a další žánry umění 20.stol.
 • - living theater, street art, socioart, fotografie, filmová tvorba atd.
Literatura
 • Bois - Buchloh - Foster - Krausová, Umění po roce 1900, Slovart Praha 2007. info
 • C. Greenberg, "Avantgarda a kýč." Revue Labyrint, 2000, č. 7-8. info
 • E.H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1992. info
 • E.L. Smith, Artoday, Slovart Praha 1999. info
 • H.Belting, Konec dějin umění, Mladá fronta Praha 2000. info
 • http://www.artcyclopedia.com/. info
 • I.F.Walther, Art of the 20th Century, Painting, Sculpture, New media, Photography, Taschen 2000. info
 • J. Pijoan a kol., Dějiny umění 9 a 10, Odeon Praha 1974. info
 • L. Cartwright, M. Sturken, Studia vizuální kultury, Praha: Portál 2009. info
 • L. Kundera, Dada, Jazzová sekce 1983. info
 • M. de Micheli, Umělecké avantgardy 20. Století, SNKLU Praha 1964. info
 • M. Pachmanová (ed.), Neviditelná žena, Praha: One woman press 2002. info
 • N. Stangos, Concepts of Modern Art, Thames and Hudson, NY 1974. info
 • R. Huyghe a kol., Umění nové doby, Odeon Praha 1974, 4.sv. Encyklopedie umění nové doby. info
 • R. Maillard a kol., Od Rodina po Moora, Tatran 1973. info
 • R. Weston, Modernism, Phaidon 1996. info
 • T. De Duve, "When form has become attitude - and beyond", S. Leung - Z. Kocur (eds.), Theory in Contemporary Art: From 1985 to the Present, Blackwell Publishing 2004. info
 • V. Effenberger, Výtvarné projevy surrealismu, Odeon Praha 1969. info
 • W. Benjamin, "Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti", Dílo a jeho zdroj, Odeon Praha 1979. info
Výukové metody
Přednáška
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/HPH033z