HPH008Dl Pedagogická praxe IV

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/5. 5 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doctoral studies FoM - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies FoM - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH008Cz Pedagogická praxe III.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pedagogické působení doktoranda prezenční formy studia na příslušné katedře HF.
4 roky, případně dle požadavků fakulty po celou dobu studia v rozsahu 2–5 hodin/týdně.

Mezi cíle předmětu patří:
1/ rozvíjet a upevňovat základní pedagogické dovednosti
2/ rozvoj dovedností spojených s prací a přípravou studijních materiálů
3/ zvýšit schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení
Learning outcomes (in Czech)
Student umí připravit a vést odborný kurz. Dokáže využít příslušné metody hodnocení a umí využít metodické nástroje vhodné pro způsob a téma výuky.

1/ dodržuje obecné etické principy
2/ má schopnost strukturovaného verbálního projevu a přednášení
3/ dokáže využít svůj kreativní potenciál se schopností sebereflexe
4/ dokáže pracovat i komunikovat v týmu, prosazuje se do řídících pozic a zároveň dokáže koordinovat práci dalších členů týmu a poskytovat zpětnou vazbu
5/veškeré znalosti, kreativní přístup i schopnost vedení využívá při vzdělávání
Syllabus (in Czech)
  • 1/ Domluva s vedoucím katedry na rozsahu a zaměření pedagogické praxe 2/ Příprava sylabu, resp. předání dosavadních výukových materiálů 3/ Realizace výuky 4/ Hodnocení výsledků studentů 5/ Zpracování dokumentace, která je následně předložena oborové radě.
Literature
  • BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Základy vysokoškolské didaktiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4818-3.
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
  • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Technologie vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Studijní opory. ISBN 978-80-244-2820-8.
  • SMEJKAL, Josef. Kompetenční vybavenost absolventů VŠ. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-108-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:f96122a0-f6ab-11e3-812a-005056827e52
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole. V Plzni: Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-967-8. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:fbebbe30-67e6-11e8-a583-005056827e51
Teaching methods (in Czech)
Vlastní pedagogická aktivita studujícího.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet s příslušným počtem kreditů na základě realizovaného kurzu dle uvedené tabulky, doporučení vedoucího katedry a schválení oborovou radou.

mírná aktivita (1 kurz) 1 kredit
střední aktivita 3 kredity
maximální aktivita 4 kredity
vzdělávací aktivita nad povinný rámec 5 kreditů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 1-5 kreditů podle počtu odučených kurzů a aktivity posluchače.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/HPH008Dl