HPH007Bl Disertační práce II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/120. 60 kr. (od 1 krok 1 kred). Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH007Al Disertační práce I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován na základě flexibilního kreditového hodnocení.

Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada (na základě doporučení školitele) vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů, disertační práce má alespoň 120 stran. Mezi cíle předmětu, které student postupně naplňuje, patří: 1/ publikovat nový vědecký poznatek 2/ stát se dostatečně kompetentním a kvalitním odborníkem a autorem, což je nezbytné pro další samostatnou odbornou činnost
Výstupy z učení
1/ orientuje se v primární i sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů se specializací na zvolené téma
2/ orientuje se v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, ovládá kvantitativní i kvalitativní metody výzkumné činnosti a rozvíjí výzkumné i umělecké postupy při produkci hudebních výstupů
3/ je schopen iniciovat, provést, publikovat a prezentovat původní výzkum či teoretické dílo
4/ ovládá adekvátní principy tvorby vědecké práce a aplikace vědeckých metod
5/ uvědomuje si etický rozměr akademického a uměleckého poznávání a umí jej zohlednit ve své práci
6/ umí vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu
7/ vyjadřuje se písemnou formou na vynikající úrovni
Osnova
 • Disertační práce v rozsahu nejméně 120 stran musí obsahovat zejména:
 • a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce
 • b) cíl disertační práce
 • hudebně teoretickou, estetickou a historickou argumentaci, případně argumentaci z oblasti teorie managementu, kreativního průmyslu či dalších oblastí pro zvolené postupy, opřenou o hluboké studium a bezpečnou znalost teoretické literatury oboru,
 • c) zobecňující závěry, obecný pohled na problematiku.
 • d) seznam použité literatury
 • e) seznam vlastních producentských nebo organizátorských projektů (teoretických nebo i praktických prací) vztahujících se k tématu disertační práce.
 • Součástí disertační práce je rovněž dokumentace činnosti v oboru hudební manažerství. Její součástí je vždy souhrn v českém a anglickém jazyce, zpravidla v rozsahu jedné strany. Výsledky disertační práce budou veřejně dostupné v souladu s platnou českou legislativou.
 • K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po vykonání všech předepsaných zkoušek a splnění úkolů daných jeho studijním plánem.
Literatura
 • SKUTIL, Martin, Blanka KŘOVÁČKOVÁ a Martina MANĚNOVÁ. Psaní odborných textů a tvorba elektronických prezentací ve společenských vědách. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-503-5.
 • RADVAN, Eduard a Michal VAVŘÍK. Metodika psaní odborného textu a výzkum v sociálních vědách. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2012. ISBN 978-80-87182-25-3.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uui
Výukové metody
práce s textem, průběžné konzultace
Metody hodnocení
hodnocení oborovou radou
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HPH007Bl