HPH007Bl Disertační práce II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/120. 60 kr. (od 1 krok 1 kred). Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH007Al Disertační práce I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován na základě flexibilního kreditového hodnocení.

Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada (na základě doporučení školitele) vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů, disertační práce má alespoň 120 stran. Mezi cíle předmětu, které student postupně naplňuje, patří: 1/ publikovat nový vědecký poznatek 2/ stát se dostatečně kompetentním a kvalitním odborníkem a autorem, což je nezbytné pro další samostatnou odbornou činnost
Výstupy z učení
1/ orientuje se v primární i sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů se specializací na zvolené téma
2/ orientuje se v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, ovládá kvantitativní i kvalitativní metody výzkumné činnosti a rozvíjí výzkumné i umělecké postupy při produkci hudebních výstupů
3/ je schopen iniciovat, provést, publikovat a prezentovat původní výzkum či teoretické dílo
4/ ovládá adekvátní principy tvorby vědecké práce a aplikace vědeckých metod
5/ uvědomuje si etický rozměr akademického a uměleckého poznávání a umí jej zohlednit ve své práci
6/ umí vyhledávat prameny a literaturu k zadanému tématu
7/ vyjadřuje se písemnou formou na vynikající úrovni
Osnova
 • Disertační práce v rozsahu nejméně 120 stran musí obsahovat zejména:
 • a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce
 • b) cíl disertační práce
 • hudebně teoretickou, estetickou a historickou argumentaci, případně argumentaci z oblasti teorie managementu, kreativního průmyslu či dalších oblastí pro zvolené postupy, opřenou o hluboké studium a bezpečnou znalost teoretické literatury oboru,
 • c) zobecňující závěry, obecný pohled na problematiku.
 • d) seznam použité literatury
 • e) seznam vlastních producentských nebo organizátorských projektů (teoretických nebo i praktických prací) vztahujících se k tématu disertační práce.
 • Součástí disertační práce je rovněž dokumentace činnosti v oboru hudební manažerství. Její součástí je vždy souhrn v českém a anglickém jazyce, zpravidla v rozsahu jedné strany. Výsledky disertační práce budou veřejně dostupné v souladu s platnou českou legislativou.
 • K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po vykonání všech předepsaných zkoušek a splnění úkolů daných jeho studijním plánem.
Literatura
 • SKUTIL, Martin, Blanka KŘOVÁČKOVÁ a Martina MANĚNOVÁ. Psaní odborných textů a tvorba elektronických prezentací ve společenských vědách. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-503-5.
 • RADVAN, Eduard a Michal VAVŘÍK. Metodika psaní odborného textu a výzkum v sociálních vědách. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2012. ISBN 978-80-87182-25-3.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společnských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uui
Výukové metody
práce s textem, průběžné konzultace
Metody hodnocení
hodnocení oborovou radou
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HPH007Bl