HPH005Az Producentský výkon I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/0/480. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač připravuje a odborně zpracovává a posléze realizuje během svého studia dva komplexní producentské projekty.
Realizovaný výstup doplňuje projektová dokumentace a záznam realizované produkce. Školenec konzultuje veškeré aspekty přípravy a realizace projektu se školitelem/lkou, případně vybraným konzultantem/tkou a předkládá jeho dosažené výsledky oborové radě.
Cílem, resp. výstupem může být:
1)realizace několikadenního mezinárodního festivalu
2) realizace CD (SACD, DVD) nahrávky kompletu skladeb určitým způsobem sjednocených (např. komplet klavírních skladeb Leoše Janáčka, příprava a realizace natáčení rozsáhlé opery nebo oratoria včetně řešení všech finančních otázek, apod.) včetně přípravy a zajištění celého projektu od jeho financování, přes výrobu nahrávek až k bookletu a výsledné distribuci s ohledem na digitální formu distribuce a problematiku sociálních sítí
3) realizace projektu propojeného s jiným kulturním odvětvím (např. realizace hudebně divadelní tvorby či filmové opery současného autora, projekty v rámci výstav apod.)
4) realizace projektu rozvíjejícího obor hudební produkce ve vztahu k edukativním aspektům na HF JAMU
5) organizace a reflexe (příprava a realizace sborníku) vědecké/odborné konference, např. se zahraniční účastí.
Výstupy z učení
Student/ka dokáže vytvořit vlastní producentské dílo, a to jak jeho teoretické záměry, tak aplikované projekty, akceptovatelné na mezinárodní úrovni.
Dokáže spolupracovat s uměleckými osobnostmi a soubory rozmanitých hudebních žánrů a forem
Dokáže se orientovat ve využívání technologií nezbytných pro realizaci náročných hudebních projektů
Dokáže exaktně použít moderní nástroje marketingové komunikace se zaměřením na využití sociálních sítí a online prostředí
Osnova
 • 1. Zadání projektu, jeho specifika.
 • 2. Zahájení projektu (výběr vhodných plánovacích metod a nástrojů, plánovací a přípravná fáze).
 • 3. Průběžné zpracování dle metod projektového řízení a konzultace průběžných výsledků.
 • 4. Realizace projektu.
 • 5. Likvidace a uzavření projektu.
 • 6. Zpracování a prezentace výsledků projektu.
Literatura
 • DOLEŽAL, Jan a A KOL. Projektový management dle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.
 • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337.
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0.
 • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819.
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC Jaroslav a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7
Výukové metody
projekt
Metody hodnocení
obhajoba projektu před oborovou radou
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HPH005Az