HPH004Az Studium odborných textů I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/26/75. 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů vhodných pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich. Rozšiřují si tak zejména povědomí o aktuálních trendech a výsledcích výzkumu v dané studijní oblasti. Zpravidla se jedná o 2 až tři české texty a obdobný rozsah textů cizojazyčných (zejména AJ).
"Journal club" je formát výuky, kdy se studenti na při pravidelných setkání věnují kritickým hodnocením nedávno vydaných a nových článků v akademické literatuře, zejména z oblasti odborných časopisů.
Studenti vyjadřují svůj názor na k vhodnosti výzkumného návrhu, použité statistiky a postupů bádání, vhodnosti použitých kontrol a relevanci dosažených výsledků, atd. Cílem je seznámit se s pokročilou literaturou ve svém oboru. Tato forma výuky dále zlepšuje schopnost studentů porozumět a diskutovat o aktuálních tématech oboru.
Výstupy z učení
1/ Student umí vyhledat aktuální a relevantní odborné články příslušné pro jeho badatelské téma
2/ Student rozumí odbornému textu jak v českém, tak cizím jazyce
3/ Student poučeně argumentuje přednosti a limity vybraného textu
4/ Student dokáže poučeně diskutovat ve skupině
5/ Student umí popsat aktuální výsledky výzkumu ve vytčené specializaci
Osnova
 • 1/ Úvodní setkání: zadání oblasti zájmu
 • 2/ 2. až 11. setkání: diskuse a rozbor textů
 • 3/ závěrečné kolokvium
Literatura
 • The Journal of arts management and law. Washington, D.C.: Helen Dwight Reid Educational Foundation. ISSN 0733-5113.
 • International Arts Manager. Lewis Business Media.
 • The Journal of arts management, law, and society. Washington, DC: Heldref Publications. ISSN 1063-2921.
 • Das Orchester. Schott Music
 • The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. Brussels: ENCATC, ISSN 2224-2554
 • International journal of music business research. International Music Business Research Association. ISSN: 2227-5789
Výukové metody
pravidelná výuka - seminář
Metody hodnocení
Esej - review článek k jednomu vybranému tématu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HPH004Az