HPH002Dl Základy vědecké a pedagogické práce IV

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/45/30. 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vít Kouřil (cvičící)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kristýna Štěpánková (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH002Cz Základy vědecké a pedagogické práce III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy marketingového výzkumu

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními druhy, metodami a technikami marketingového výzkumu. Hlavní důraz je kladen na primární výzkum zaměřený především na oblast kultury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
a) Umět definovat a zorientovat se v marketingovém prostředí.
b) Zvolit vhodnou metodiku výzkumu v návaznosti na zadaný předmět výzkumu.
c) Připravit plán/harmonogram výzkumu.
d) Sestavit dotazník.
e) Provést sběr, zpracování, analýzu a prezentaci získaných dat.
Osnova
 • 1. Marketingové prostředí, marketingový informační systém, zdroje informací
 • 2. Metodika marketingového výzkumu
 • a) Zahájení MV
 • b) Orientační analýza
 • c) Plán MV
 • d) Sběr údajů
 • e) Zpracování údajů
 • f) Analýza údajů
 • g) Interpretace a prezentace údajů
 • 3. Metody MV
 • a) Typy MV
 • b) Kvantitativní metody
 • c) Kvalitativní metody
 • d) Základní metody sběru primárních dat
 • 4. Dotazování
 • a) Proces dotazování
 • b) Plán výběru vzorku
 • c) Dotazník
 • d) Typy otázek
 • 5. Vybrané aplikace MV
Literatura
 • Kotler, P., & Scheff, J. (1997). Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. Harvard Business School Press.
 • ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. Vyd. 2. V Praze: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0615-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:9ebcb900-b544-11e5-b5dc-005056827e51
 • TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert. ISBN 978-80-271-0206-8.
 • KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3527-6.
Výukové metody
bloková výuka, konzultace, samostudium
Metody hodnocení
projekt - design a model vlastního marketingového výzkumu
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HPH002Dl