HPH002Az Základy vědecké a pedagogické práce I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/45/30. 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Přijetí do DSP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. SEMESTR: Metodologické základy vědecké, odborné práce
V rámci výuky v jednotlivých semestrech se student seznámí se základními teoriemi a metodami, které potřebuje k zajištění standardů na úrovni vědecké a pedagogické práce.

Cílem prvního semestru je pomoci posluchači prozkoumat vstup do světa vědeckého bádání, nastavit potřebné mantinely a ujasnit základní aspekty vědecké práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět základním fázím a podmínkám úspěšného výzkumu v umění
- popsat základní techniky vědeckého výzkumu a obecnou strukturu disertační práce
- rozumí a umí popsat etický rozměr vědecké práce
Osnova
 • 1/ Struktura DDP (postup zpracování DDP, její náležitosti)
 • 2/ Věda a vědecké metody (co to je věda? Metoda, metodologie; Metody vědeckého zkoumání specifické pro umění, Normativní versus deskriptivní přístup; Abstrakce - konkretizace; Analýza - syntéza; Indukce - dedukce, výzkum uměním)
 • 3/ Hypotéza a její formulace.
 • 5/ Etika věděcké práce 6/ RIV a RUV
Literatura
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7727-0.
 • Kde končí umění a začíná věda, a naopak?: sborník prací z konference pořádané u příležitosti 60. výročí založení Akademie múzických umění v Praze, dne 23. října 2006 v Praze. Praha: Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Centrem základního výzk
 • VANOVÁ, Kateřina a Martin ZIELINA. Etika pro vědecko-výzkumné pracovníky. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN 978-80-87240-34-2.
 • ZELINSKÝ, Miroslav. Registr uměleckých výkonů. V Praze: AMU, 2010. ISBN 978-80-7331-175-9.
 • MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Umění ve vědě a věda v umění: metodologické imaginace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1707-4. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:4fc50cd0-a8f4-11e7-ae0a-005056827e52
Výukové metody
bloková výuka, konzultace, samostudium
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HPH002Az