HF0125z Teorie interpretace III

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování druhého ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Teorie interpretace III je zaměřit se na charakteristické hudební formy a druhy v hudbě první poloviny 20. století. Zaměřit se na definici a hierarchizaci jednotlivých novodobých harmonických koncepcí a formových struktur 20. století. Definovat základní kompoziční principy impresionistické, expresionistické, neoklasické a neofolklorní hudby. Představit pilíře kontrapunktických technik a hudebních druhů využívaných v 1. pol. 20. století.
Výstupy z učení
- identifikovat a shrnout důležité rysy v historické periodě hudby 20. stol.
- charakterizovat základní novodobé formotvorné principy a kompoziční normy hudebních forem ve 20. stol.
- definovat specifický harmonický prostor
- aplikovat určité všeobecné teoreticko – analytické modely a principy na konkrétních příkladech z praxe
- orientovat se v jednotlivých novodobých kompozičních technikách
Osnova
 • 1. Tristanovská generace – R. Wagner, A. Skriabin
 • - Krize tonálně-funkčního harmonického systému
 • - Wagnerovské dědictví
 • - Chromatizace jako klíčový fenomén
 • 2. Pozdní romantismus – Gustav Mahler, R. Strauss
 • - Princip písňovosti na přelomu 19. a 20. stol.
 • - Symfonismus a symfonická báseň
 • - Fenomén instrumentačního řemesla v kompozici
 • 3. Impresionismus – základní charakteristika – C. Debbusy, M. Ravel, V. Novák
 • - Impresionistická harmonie
 • - Atomizační proces v tematismu impresionistické hudby
 • - bourdonové techniky a ideový kontrapunkt
 • 4. Expresionismus – všeobecný přehled harmonických systémů – II. vídeňská škola
 • - Atonalita, dodekafonie, serialismus, punktualismus
 • - Nová forma tektoniky a hierarchie celků
 • - Nový pohled na tonalitu
 • 5. Syntéza v 1.pol. 20. století – I. Stravinskij
 • - Tradice versus novátorství
 • - vliv ruského folkloru – modalita, vliv Mocné hrstky
 • - Fenomén jevištní kompozice – střihová technika
 • 6. Neoklasicismus – základní charakteristika – S. Prokofiev, B. Britten
 • - Návrat klasického řemesla po novém
 • - Symetrie, proporcionalita, totožnost a přeměna, periodicita
 • - Výrazný tematismus, rozšířená tonalita
 • 7. Neofolklorismus – Z. Kodály, B. Bartók, L. Janáček
 • - základní charakteristika folklorismu
 • - teorie osové techniky E. Lendvaia, univerzální vzorec
 • - systém kvartonálních a kvintakordtonálních koster, tetrachordální prostor
 • 7. Pařížská šestka – A. Honegger, D. Milhaud, Fr. Poulanc
 • - Eric Satie a jeho klíčový vliv
 • - Vliv jazzu, každodennosti, nové náměty a inšpirační vzory
 • - Modalita, bimodalita, tonalita, bitonalita, rytmické modely
 • 8. Kontrapunkt ve 20. století – D. Šostakovič, P. Hindemith
 • - Kontrapunktické techniky v hudbě 20. stol.
 • - Imitačno-kánonické postupy, permutační kontrapunkt
 • - Fuga ve 20. stol., novotvary ve fugových kompozicích
 • 9. Avantgarda 50. a 60. let 20. stol.
 • - Představitelé postweberovského proudu – multiserialismus
 • - Západní a východní tradice
 • - Představitelé tzv. polské školy; P. Boulez, K. Stokhausen, O. Messian
Literatura
 • Hrčková, N., Dejiny hudby VI. (1), IKAR Bratislava, 2005
 • Štefková, M., Teória hudobnej interpretácie, Všmu v Bratislave, 2011
 • Scruton, R., Hudobná estetika, Hudobné centrum Bratislava, 2009
 • Burlas, L., Formy a druhy hudobného umenia, Žilinská univerzita EDIS Žilina, 2006
 • Ferková, E., Hudobná analýza – Teória a stručné dějiny, AEPress – Všmu Bratislava, 2007
 • Kohoutek, C., Hudební kompozice – stručný komplexní pohled z hlediska skladatele, Edition Supraphon Praha, 1989
 • erková, E., Tektonika a dynamizmus v hudbe, AEPress – Všmu Bratislava, 2011
 • Štefková, M., O hudobnom čase, Divis – SLOVAKIA spol. s.r.o. – Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, 2011
 • Hrčková, N., Dejiny hudby VI. (2), IKAR Bratislava, 2006
Výukové metody
Formy výuky – 1 hod. přednáška, 1 hod. cvičení Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
70% podíl docházky, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce 1 písemná seminární práce, ústní/písemní zápočtová zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0125z