HF0125l Teorie interpretace III

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/4. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Teorie interpretace III LS je zaměřit se na komplexní opakování učiva z předcházejících 5 semestrů a aktivní přípravu studentů na úspěšné ukončení státní zkouškou. Tento předmět nabízí aktivní účast studentů při přípravě ke státní zkoušce důsledným vypracováním závažnějších a rozměrnějších seminárních prací.
Výstupy z učení
- identifikovat a shrnout důležité rysy v každé z probraných historických period evropské hudby
- charakterizovat základní formotvorné principy a kompoziční normy hudebních forem v konkrétních historických periodách evropské hudby
- definovat specifický harmonický prostor při praktické analýze skladeb z různých dějinných období
- aplikovat určité všeobecné teoreticko – analytické modely a principy na konkrétních příkladech z praxe
- orientovat se v jednotlivých kompozičních technikách
Osnova
 • Sumarizace poznatků získaných v předcházejících 5 semestrech předmětu Teorie interpretace. Důsledné vypracování státnicových okruhů formou rozsáhlých a závažných seminárních výstupů, čímž se zaručí aktivní forma přípravy jednotlivých studentů. Preferovaný je komplexní estetický pohled, využívající všechny teoreticko-analytické způsoby práce získané během studia. Současně s teoretickou částí je doporučeno, aby každý seminární výstup obsahoval praktické příklady konkrétních analýz, které se historicky a obsahově váží k dané problematice. Ke všeobecným poznatkům z dané problematiky se očekává i jisté penzum vlastních postřehů a syntetizujících argumentů od jednotlivých studentů, jako i komplexní uchopení tématu s jednoznačným hodnotícím názorem.
Literatura
 • Ferková, E., Hudobná analýza – Teória a stručné dějiny, AEPress – Všmu Bratislava, 2007
 • Burlas, L., Formy a druhy hudobného umenia, Žilinská univerzita EDIS Žilina, 2006
 • Štefková, M., Teória hudobnej interpretácie, Všmu v Bratislave, 2011
 • Scruton, R., Hudobná estetika, Hudobné centrum Bratislava, 2009
 • Štefková, M., O hudobnom čase, Divis – SLOVAKIA spol. s.r.o. – Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, 2011
 • Kohoutek, C., Hudební kompozice – stručný komplexní pohled z hlediska skladatele, Edition Supraphon Praha, 1989
 • Hrčková, N., Dejiny hudby VI. (2), IKAR Bratislava, 2006
 • Hrčková, N., Dejiny hudby VI. (1), IKAR Bratislava, 2005
 • Ferková, E., Tektonika a dynamizmus v hudbe, AEPress – Všmu Bratislava, 2011
Výukové metody
Formy výuky – 1 hod. přednáška, 1 hod. cvičení Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
70% podíl docházky, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce. 1 písemná seminární práce, ústní/písemná zápočtová zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0125l