HF0071z Methodology II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Věra Chmelová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně ukončené první 4 semestry studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat přehled o postupech, metodách a způsobech výuky jednotlivých jevů, orientovat se v současné literatuře. V tomto semestru je cílem také završení všeobecných poznatků z oblasti metodiky.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen hledat a určovat správné metodické postupy při výuce jednotlivých problémů a jevů. Bude schopen studovat učební plány a hledat způsoby jejich realizace.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Učebné plány, jejich detailní studium a hledání správných metodických postupů při jejich výuce.
 • 2. Osobnost žáka a učitele, autorita učitele a jeho výchovné dovednosti.
 • 3. Muzikoterapie a její postavení v hudebně-výchovném procesu.
 • 4. Výuka předmětů u žáků se specifickými vývojovými poruchami.
 • 5. Multimediální pomůcky a jejich využití při výuce(práce s interaktivní tabulí, počítačové výukové programy; další druhy pomůcek).
Literature
  required literature
 • Slaná, Marcela. Kdo si hraje, ten je zdravý…1. vyd. Brno: Lynx, 2007. info
 • Zenkl, L.: ABC hudební nauky, 7. vyd., Bärenreiter, 2000.
 • Hurník I.: Umění poslouchat hudbu, soubor CD
 • Ljochina, L.: Cesta do země intervalů (český překlad Martina Vlčková), studijní materiál MC JAMU
  recommended literature
 • DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-098-3.
 • Holas, M. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: AMU, 2004. info
 • Votoček, E: Hudební slovník cizích slov a rčení, 1. vyd. Praha. 1946.
 • Taylor, Eric: Music Theory on Practice, ABRSM
 • RINSEMA, Rebecca. Listening in Action: Teaching Music in the Digital Age. Studies in The Psychology of Music. New York: Routledge, 2016, 174 s. ISBN 978-1-317-10468-1.
 • Klasika před školou, soubor 10 CD
 • SHARPLES, Mike. Innovating Pedagogy 2016: Open University Innovation Report 5. Milton Keynes: The Open University, 2016, 45 s. ISBN 978-1-473-02281-2.
 • Vysloužil, Jiří. Hudební slovník pro každého, 1. díl. 1. vyd. Vizovice. 1995
Teaching methods (in Czech)
přednáška, práce s pracovními sešity, učebními plány
Assessment methods (in Czech)
Podmínky k zápočtu: min. 70% docházka, seminární práce na zadané téma v rozsahu 3-4 strany, aktivní účast v diskuzích a znalost probrané látky během ústního opakování. V případě nižší docházky ústní přezkoušení a seminární práce v délce odpovídající absenci ve výuce, avšak 30% docházky je minimum - v případě docházky nižší než 30% nebude zápočet udělen (výjimkou jsou studenti s individuálním studijním plánem).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/HF0071z