HDH012z Self-management kurs II

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
HDH011z Self-management kurs I
úspěšné absolvování předmětu Self-management I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je teoretická i praktická reflexe studenta jako profesionálního výkonného umělce. Student se seznámí se základy uměleckého managementu a možnostmi vlastní prezentace prostřednictvím médií a sociálních sítí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit a dále využít svůj umělecký životopis
- formou vhodných nástrojů dále pracovat a využívat své umělecké portfolio
- orientovat se v základech uměleckého managementu a možnostech vlastní prezentace prostřednictvím médií a sociálních sítí
- navrhnout kroky vedoucí k realizaci své kariérní profilace
- použít vybrané nástroje vhodné k průběžné evaluaci zvolené strategie
- prezentovat a obhájit své návrhy k řešení modelového projektu se členy svého týmu i pedagogy předmětu a případně externími hodnotiteli
- umí popsat a sdílet vlastní přístup při práci s publikem
Osnova
 • 1. rozpracování výsledků projektu kurzu Self management kurs I
 • 2. realizace jedné aktivity v rámci návazného prohlubujícího tématu rozvoj publika (audience development)
 • 3. prezentace všech aktivit kurzů Self management kurs I a II v rámci závěrečného kolokvia za přítomnosti vyučujících i zástupců z praxe.
 • Svůj vlastní zvolený postup studenti průběžně konzultují s cvičícím pedagogem, se kterým se zaměří zejména na oborové aspekty (např. etika a způsob vyjadřování vhodný pro studované hudební prostředí, srovnání a příklady dobré praxe renomovaných světových pracovišť a festivalů) a průběžnou optimalizaci pracovních postupů. Během semestru vytvoří a realizují jeden projekt z oblasti rozvoje publika (např. cross over projekty, práce s dětmi, koncerty pro posluchače s postižením – např. sluchovým apod.) V závěru semestru studenti představí výsledky svých projektů a aktivit na společném kolokviu, kde budou přítomni jak domácí, tak externí hodnotitelé.
Literatura
 • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337.
 • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819.
 • KAISER, Michael M. Strategic planning in the arts: a practical guide. Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, [2019]. ISBN 978-1-5126-0174-9.
 • Kaiser, M., Egan, B.: Cyklus - Plánování pro dosažení úspěchu v umění. Devos Institute of Arts Management at the Kennedy Centre, 2011.
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • HAGOORT, Giep. Art Management Entrepreneurial Style. Delft: Eburon Publishers, 2000. ISBN 90-5166-802-3. info
Výukové metody
bloková výuka, projekt
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: prezentace projektu
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HDH012z