HDH011l Self-Managment I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Michaela Bóková, DiS. (lecturer)
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (lecturer)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (lecturer)
MgA. Barbora Mikolášiková (lecturer)
MgA. Daniela Peclová (lecturer)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
MgA. Marek Štryncl (lecturer)
Mgr. Irena Troupová (lecturer)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., MBA (lecturer)
Guaranteed by
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., MBA
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
Successful admission to study program
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Course objective: The aim of this course is the theoretical and practical reflection of the student as a performing artist. Students will get acquainted with the basics of artistic management and their own presentation through media and social networks. It deals with basic elements of self-presentation and creation of artistic portfolio. The aim is to gain basic orientation in the music and arts market. Outline: - creating an art biography - self-presentation practice - basic functioning of the music and arts market - online marketing - communication with the organizers - media - project elaboration Students will immediately verify all the acquired knowledge of the topics by practical training or analysis of the practical model example or preparation of the press release of their own concert, preparation of real profiles on social networks and real contributions. They will consult their own chosen approach with a teacher, focusing in particular on the field aspects (eg: ethics and way of expression suitable for the studied musical environment, comparisons and examples of good practice of renowned world workplaces and festivals) and continuous optimization of work processes. At the end of the semester, a coherent project will be set. Such project will be developed in the following semester under the guidance of teachers in the follow-up course Self-Management II.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit umělecký životopis v ČJ a AJ
- formou vhodných nástrojů vytvořit své umělecké portfolio
- orientovat se v základech uměleckého managementu a možnostech vlastní prezentace prostřednictvím médií a sociálních sítí
- orientovat se na hudebním a uměleckém trhu
- identifikovat a analyzovat své ambice, silné stránky i slabé stránky
- navrhnout kroky vedoucí k realizaci své kariérní profilace
- prezentovat a diskutovat své návrhy k řešení modelového projektu se členy svého týmu i pedagogem předmětu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. tvorba uměleckého životopisu
 • 2. nácvik sebeprezentace
 • 3. základní fungování hudebního a uměleckého trhu
 • 4. online marketing
 • 5. komunikace s pořadateli
 • 6. média
 • 7. zpracování projektu
 • Studenti si veškeré osvojené znalosti témat ihned ověří praktickým nácvikem či rozborem praktického modelového příkladu či přípravy tiskové zprávy vlastního koncertu, přípravy reálných profilů na sociálních sítí i reálných příspěvků. Svůj vlastní zvolený postup průběžně konzultují s cvičícím pedagogem, se kterým se zaměří zejména na oborové aspekty (např. etika a způsob vyjadřování vhodný pro studované hudební prostředí, srovnání a příklady dobré praxe renomovaných světových pracovišť a festivalů) a průběžnou optimalizaci pracovních postupů. V závěru semestru vznikne celistvý projekt, který bude možné rozpracovat v následujícím semestru pod vedením pedagogů v návazném kurzu Self management kurs II.
Literature
 • KAISER, Michael M. Strategic Planning in the Arts: A Practical Guide. Washington : The DeVos Institute of Arts Management at the Kennedy Center, 200?. 145 s. Dostupné z WWW: . info
 • HAGOORT, Giep, Aukje THOMASSEN a Rene KOOYMAN. Pioneering minds worldwide: on the entrepreneurial principles of the cultural and creative industries : actual insights into cultural and creative entrepreneurship research. Delft: Eburon Academic Press, 201
 • KAISER, Michael M. Strategic planning in the arts: a practical guide. Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, [2019]. ISBN 978-1-5126-0174-9.
 • Kaiser, M., Egan, B.: Cyklus - Plánování pro dosažení úspěchu v umění. Devos Institute of Arts Management at the Kennedy Centre, 2011.
 • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819.
 • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337.
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-7437-008-3. info
Teaching methods (in Czech)
bloková výuka, projekt
Assessment methods
A
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HDH011l