HDH008z Interpretace staré hudby II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Anežka Šejnohová (přednášející), prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování 1. ročníku navazujícího magisterského studia Historická interpretace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podporuje kreativitu a osobnost studenta a připravuje ho tak na samostatné fungování ve vysoce konkurenčním prostředí. Studium předmětu připravuje studenta na variabilitu a flexibilitu trhu práce. Student získává možnost kontaktu s teorií historické interpretace nad rámec svých dovedností na klasický či historický nástroj. Budoucí absolvent předmětu by měl získané vědomosti, schopnosti a dovednosti zakomponovat do své koncertní činnosti. Cílem předmětu je příprava studenta k uplatnění v sólové a ansámblové hře zabývající se autentickou interpretací, tak i ve specializovaných orchestrech. Ke správné interpretaci hudby starších stylových období je nutné studenta seznámit s otázkami správného použití: tempa, nástrojového obsazení, artikulace, frázování, tónové výšky, ornamentiky aj. Všechny tyto otázky je nutno konfrontovat s odpovídající literaturou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: ovládat základy principu práce s historickými materiály; orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů; aktivně zacházet s historickými texty a jinými podobnými materiály; disponovat hlubokými znalosti v oblasti hudební historie estetiky, vývoje uměleckých směrů, dějin a literatury nástroje, orientace v zahraniční literatuře aj.
Osnova
 • Ke studiu předmětu Interpretace staré hudby se váže: studium dobových pramenů (traktáty, metody, předmluvy ke skladbám, tabulky ozdob, encyklopedická díla, hudební slovníky aj.); studium soudobých pramenů (RISM, katalogy pramenů, např.: Méthodes et Traités, tematické katalogy, katalogy děl ve slovnících, např.: Grove, MGG, bibliografie slovníků a knih kritiky, hudebně-vědná periodika aj.); studium ikonografie (obrazy, grafiky, kresby, sochy aj.); studium historické dokumentace (archivní dokumenty – faktografické prameny, periodika, literatura, paměti, polemické spisy, estetické práce aj.); studium hudební dokumentace (rukopisy, tisky, dobové edice, posthumní edice, hudební žurnály aj.); studium instrumentální dokumentace (faktura, literatura). Dalším bodem je také orientace v klíčových skupinách v interpretaci hudby starších stylových období, např.: deklamace a rétorika; frázování včetně hierarchie dob v taktu; gesta; tempo; rytmus a rytmická složka; tvoření ornamentů a melodických ozdob (přírazy, trylky, volná ornamentika, vibrato, messa di voce, glissando, atd.), basso continuo aj.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bach, Carl Philipp Emanuel: Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Díl první a druhý. Paido, Brno 2002. ISBN 80-7315-025-5 (přeložil Vratislav Bělský). info
 • Bruce Haynes: A history of performing pitch;. info
 • Bukofzer, M. F.: Hudba období baroka. Od Monteverdiho po Bacha, Bratislava Vysloužil J.: Hudobníci 20. storočia, ŠHV, Bratislava 1964 1986. info
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966. info
 • Couperin, François: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf und Härtel 1933. info
 • D.G. Türk: Clavierschule (Leipzig and Halle, 1789, enlarged 2/1802/R; Eng. trans., 1982). info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. stol. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, R.: The Interpretation of Early Music. London 1989. info
 • J.J. Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752, česky Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990). info
 • Mozart, Leopold: Důkladná škola na housle. info
 • Neumann, Frederick: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. With special emphasis on J. S. Bach. University Press, Princeton 1980. info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
Výukové metody
Přednáška, hromadná výuka.
Metody hodnocení
Studenty hodnotí pedagog na základě jejich znalostí, projevů, pokroků, samostatné přípravy, schopností aj. Pedagog sleduje teoretické znalosti studentů, stejně jako jejich orientaci v dané problematice. Zápočet po zimním semestru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HDH008z