H80011z Seminář hudební produkce

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Gabriela Vojtičková, DiS. (cvičící)
MgA. Barbora Mikolášiková (cvičící)
Mgr. Vít Kouřil (cvičící)
Mgr. Zuzana Ježková (cvičící)
MgA. Zuzana Palaniyappan (cvičící)
MgA. Daniela Peclová (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Kontaktní osoba: MgA. Barbora Mikolášiková
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé liché pondělí 11:00–12:35 205, kromě Po 1. 1. ; a Po 8. 1. 11:00–12:35 205
Předpoklady
EVER ( H80011l Seminář hudební produkce )
Zápis ke studiu, resp. uzavřený první, druhý či první navazující ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava k samostatné umělecko-manažerské práci, k tvůrčímu zvládnutí problematiky realizace uměleckých projektů, rozvíjení schopnosti formulace projektových záměrů a kritického myšlení, sebereflexe. Rozvinutí schopnosti aktivního zapojení do odborných debat a schopnosti veřejného vystupování. Každý posluchač má možnost vystoupit a ověřit si své vlastní manažerské záměry a aktivity i své prezentační dovednosti. Dále si předmět klade za cíl různými formami pedagogického působení a vzájemné konfrontace názorů pedagogů i studentů dosáhnout pochopení širších souvislostí oborových specifik a hudebního umění jako takového. V rámci řízené diskuse průběžně prakticky uplatňovat veškeré získané znalosti z odborných předmětů základu oboru, zejména pak: OSHP (= Organizace a struktura hudebního provozu), Kulturní management, Seminář OSHP a Seminář kulturního managementu, a dále Produkčního semináře, Projektového managementu v kultuře a Kulturního projektu.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude:
- mít lepší přehled o praktické stránce oboru,
- mít hlubší vhled do vybraných otázek souvisejících s oborem,
- schopen (lépe) prezentovat před větší skupinou osob,
- schopen (lépe) komunikovat,
- schopen (lépe) spolupracovat v týmu a tým organizovat,
- schopen (lépe) hodnotit svoje i cizí aktivity v oboru.
(Konkrétní výstupy se liší podle toho, o studenta kterého ročníku se jedná, neboť tento předmět je povinný pro všechny studenty všech ročníků během celého jejich studia.)
Osnova
  • Přednášky pozvaných osobností z umělecko-manažerské profese na aktuální témata.
  • Prezentace studentů a následná zpětná vazba a diskuse.
  • Řízené diskuse o aktuálních manažerských, produkčních i esteticko-uměleckých problémech.
  • Nácvik některých měkkých dovedností v širokém kolektivu.
  • Audio- nebo videoprojekce.
  • Reference studentů a pedagogů o soutěžích, stážích, kurzech, zajímavých událostech, workshopech, přednáškách, projektech apod., zejména, pokud byla tato aktivita podpořena HF JAMU.
Literatura
  • Individuálně zvolené podklady dle konzultace s pedagogy.
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. V rámci výuky jsou využívány přednášky pedagogů, studentů i zvaných hostů, diskuse, prezentace studentů a další.
Metody hodnocení
Zápočet v závěru každého semestru je podmíněn:
1. účastí ve výuce nejméně 80%
2. vystoupením dle zadaných požadavků v rozsahu konzultovaném s koordinátorem předmětu.
3. aktivní účastí v diskusích s uplatněním znalostí aktuálních přednášek předmětů základu oboru
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Dle zadaných požadavků + docházka min. 80 %
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H80011z