H73067z Graduating project

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Ježková (lecturer)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H73067l Graduating project )
Úspěšné absolvování předmětu Projektový management, Projektový management v kultuře a Bakalářský seminář pro hudební produkci.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dvousemestrální předmět Dokumentace absolventského projektu se zaměřuje na praktickou aplikaci znalostí a dovedností nabytých v rámci předmětů bakalářského stupně studia (projektový management, projektový management v kultuře, management, organizace a struktura hudebního provozu, produkční seminář, marketing, fundraising, ekonomika, manažerská psychologie, mediální komunikace, právo atd.) při přípravě a zpracování projektové dokumentace absolventského projektu. Jeho cílem je vést studenta tak, aby byl schopen kvalitně a komplexně zpracovat projektový záměr svého bakalářského absolventského projektu, tento projektový záměr rozpracovat do projektového plánu a kvalifikovaně jej vyhodnotit (jak po obsahové, tak formální stránce). V rámci předmětu je studentům poskytována metodologická podpora při zpracování projektové dokumentace absolventského projektu. Druhým cílem předmětu je poskytnout studentům možnost diskutovat o svých absolventských projektech, tříbit si schopnost argumentovat a konstruktivně připomínkovat projekty ostatních a prezentovat výsledky své práce.
Learning outcomes (in Czech)
DOVEDNOSTI
Student umí:
- aplikovat znalosti a dovednosti nabyté během bakalářského stupně studia při tvorbě písemné dokumentace absolventského bakalářského projektu;
- aplikovat při zpracování projektového záměru a projektové dokumentace absolventského bakalářského projektu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy;
- prezentovat a diskutovat své návrhy a postupy řešení dokumentace absolventského projektu s pedagogem předmětu a ostatními studenty.


ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- uvést do vzájemných souvislostí teorii a praxi svého oboru – hudební produkce;
- volit při zpracování projektové dokumentace absolventského bakalářského projektu relevantní analýzy, techniky a nástroje projektového řízení, týmové spolupráce a kreativní postupy;
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity;
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem.
Syllabus (in Czech)
 • Vhodná struktura písemné dokumentace absolventského projektu
 • Prezentace projektového záměru absolventského projektu
 • Analýza výchozí situace, SWOT analýza absolventského projektu
 • Logický rámec absolventského projektu (případně jiná forma zpracování projektového záměru)
 • WBS absolventského projektu
 • Organizační struktura realizačního týmu absolventského projektu
 • Časový harmonogram a rozpočet absolventského projektu
 • Popis předprojektové fáze přípravy absolventského projektu
 • Koučování zpracovávání projektových záměrů bakalářských absolventských projektů
 • Řízené diskuse vztahující se k prezentovaným výstupům předmětu
 • Mentoring zaměřený na formální a obsahové náležitosti dokumentace bakalářských absolventských projektů
Literature
  required literature
 • Literatura studovaná a doporučená během předchozího studia
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV and Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013, 381 pp. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013, 80 pp. ISBN 978-80-7460-050-0. info
  recommended literature
 • Verhaar, Jan: Project Management, A Professional Approach to Events. ISBN-13: 9789085060291. info
 • VŠETEČKA, Petr. Projektové myslenie. Sprievodca súborom znalostí (anglicko-slovenské vydanie). Sr: Všetečka Petr, 2015. ISBN 978-80-971982-1-3. info
 • FEIST, J. Music Industry Forms: The 75 Most Important Documents for the Modern Musician (Music: Business). 2014, 128 pp. ISBN 978-0-87639-147-1. info
 • DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ and Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu. 2013, 192 pp. ISBN 978-80-247-4631-9. info
Teaching methods (in Czech)
FORMY VÝUKY
Seminář, projektová výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

Pedagog používá následující VÝUKOVÉ METODY:
- Diskusní metody
- Individuální a individualizovaná výuka
- Skupinová a kooperativní výuka
- Samostatná práce studentů
- Kritické myšlení
- Projektová výuka
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zápočtem, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací stanovených metod pro analýzu a plánování absolventského projektu a vypracováním oponentur záměrů svých spolužáků, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H73067z