H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Rozsypalová (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvládnutí co nejkvalitnější prezentace po stránce verbální.
Výstupy z učení
Student:
- dokáže pracovat s bránicí a svým hlasem, dokáže ho vhodně použít
- zná techniky pro odbourání trémy
- zná své silné a slabé stránky v rámci verbálního projevu, které rozvíjí, resp. mění
- je schopen kvalitního improvizovaného a čteného projevu
- zná a umí použít zásady nonverbální komunikace
- dokáže vést rozhovor a odpovídat na dotazy
Osnova
  • 1. Dýchání - Práce s dechem a bránicí, - dechová opora a posazení hlasu, - prodýchání před mluveným projevem, - přizpůsobení dechu velikosti prostoru, - dech a tréma 2. Artikulace - srozumitelná mluva, vady řeči - správná česká výslovnost - krátké a dlouhé samohlásky - doslovování koncovek - důrazy na předložky 3. Technika mluvy - improvizovaný a čtený projev - frázování, intonace, dynamika projevu - postoj těla, gesta, nonverbální komunikace 4. Přesvědčivé prezentování zvoleného tématu, rozhovory
Literatura
  • • Macourek, M. : Živočichopis.
  • • Hůrková-Novotná, J. - Makovičková, H. : Základy jevištní mluvy (1. a 2. díl). SPN, Praha 1986
  • • Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Fortuna, Praha 1993.
  • • Kročil, M. Na počátku bylo slovo.
  • • Hůrková, J. - Makovičková, H. : Česká výslovnostní norma v uměleckém přednesu
Výukové metody
• skupinová výuka • praktické ukázky a cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H73023