H70078z Čeština pro odbornou praxi

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 11:00–11:45 012
Předpoklady
Maturita z českého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/14, pouze zareg.: 0/14
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dopomoci studujícím k užívání kultivované a bezchybné češtiny v odborně zaměřených písemných i ústních projevech. Absolvování předmětu má rovněž vést k odstranění pravopisných a stylistických problémů.

Osnova
 • Kapitoly z teorie jazyka, které mají smysl pro využití v praxi - pravopis, stylistika, rétorika. Praktický nácvik jazykových dovedností potřebných v manažerské, hudební i pedagogické praxi.

  Práce s podpůrnými, cíleně vybranými studijními materiály z krásné, odborné literatury i denního tisku.
  Vymezení základních pojmů (norma, kodifikace, spisovný jazyk), prohloubení znalostí o spisovné češtině po stránce syntaktické, morfologické i lexikální.
  Základy stylistiky (správné funkční užívání jazykových stylů a stylotvorných prostředků, upozornění na nadbytečné zařazování tzv. floskulí).
  Opakování a praktické procvičování obtížných pravopisných jevů: viz např. zvláštní případy shody podmětu a přísudku, koncovek přivlastňovacích adjektiv, hláskových skupin, interpunkce, psaní velkých písmen.

  Těžiště výuky spočívá v práci s českým jazykem, cílem je osvojit si správné stylistické a pravopisné dovednosti. Rozbory odborných i uměleckých textů náročnější úrovně, jejich reflexe. Důraz je kladen na samostatnou práci s jazykem - pravopisná cvičení, referáty, psaní kratších recenzí, esejů. Požaduje se schopnost aplikování nabytých znalostí - ústní referáty, písemné anotace k dílům, résumé apod.
Literatura
 • Čechová, Marie. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. info
 • Filipec, Josef (edit.). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. info
 • Hlavsa, Zdeněk. Akademická pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. info
 • Hrabák, Josef. Poetika. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Karlík, Petr; Nekula, Marek; Pleskalová, Jana (edit.). Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: NLN, 2002. info
 • Kolektiv autorů (edit. Karlík, Nekula, Rusínová). Příruční mluvnice češtiny. 2. opr. vydání Praha: NLN, 1996. info
 • Šmilauer, Vladimír. Nauka o českém jazyku. 4. vyd. Praha: SPN, 1979. info
 • Nejrůznější autentické materiály z literatury, médií i hudebněteoretické praxe. info
Výukové metody
Metoda výkladu, písemného i ústního procvičování, práce s autentickými texty, samostatná práce - písemné i ústní referáty.
Metody hodnocení
V letním i zimním semestru je udělován zápočet. Pro získání zápočtu je nutné zpracovat písemnou seminární práci, přednést referát, absolvovat elektronický pravopisný test jako domácí úkol a splnit povinnou docházku 70%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro zájemce s maturitou z češtiny.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H70078z