H60382z Základy dirigování I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (cvičící)
MgA. Filip Urban (cvičící)
Garance
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně absolvování přijímacího řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit se teoreticky a prakticky s historií dirigování, základní taktovací technikou i způsobem dirigování jednoduchých výrazových prostředků, psychologií práce dirigenta, způsobem práce s rozličnými tělesy, principy dirigentské koncepce díla a základy dramaturgieká práce. Seznámíme se s jejími zákonitostmi. Klíčovou součástí výuky je praktický nácvik dirigování a odhalování chyb v souboru složeném z posluchačů předmětu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• popsat vývoj dirigování,
• orientovat se v psychologii práce dirigenta,
• vytvořit dirigentskou koncepci,
• uvažovat o dramaturgii koncertu,
• zná historický vývoj orchestru a sboru,
• orientuje se v základech hudební akustiky.
Z hlediska praktických dirigentských dovedností dokáže:
• zaujmout správné dirigentské postavení,
• dirigovat dvoudobý, třídobý, čtyřdobý, pětidobý a šestidobý takt,
• správně ukázat zdvih, závěr, fermátu,
• výrazně naznačit dynamické změny,
• dirigovat jednoduché skladby.
Osnova
  • Teoretické i praktické seznámení se se základní dirigentskou technikou.
  • Problematika dirigentské techniky, jednotlivá taktovací schémata a taktovací techniky (plus zdvih, závěr, fermáty, složené takty, dynamika).
  • Příprava dirigenta obecně, vytvořit předpoklady pro dirigování konkrétních skladeb (dirigentská koncepce, dramaturgie, psychologie práce s orchestrem i sborem).
  • Praktické dirigování rytmických cvičení a vybraných skladeb menší technické obtížnosti.
  • Úvod do metodiky nácviku partitur z hlediska spolupráce dirigenta a interpretů.
Literatura
  • Brož, J. - Kaňák, Z..: Základy dirigování, Panton, Praha1982. info
  • Jeremiáš O.: Praktické pokyny k dirigování, Panton, Praha 1959. info
Výukové metody
Cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za účast a aktivitu na hodinách. V zimním semestru je možno účast 50-69% kompenzovat seminární prací, jejíž rozsah a náročnost bude odpovídat množství zameškaných hodin (4-8 stran). Při účasti rovnající se a nižší 49% student zápočet nezíská.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60382z