H60286z Production Seminar in Chamber Opera II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeňka Vlachovská (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zdeňka Vlachovská
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60285z Production Seminar in Chamber Opera I && EVER ( H60286l Production Seminar in Chamber Opera II )
Úspěšně zakončený první ročník studia Bc
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Dvousemestrální předmět Produkční seminář II. se zaměřuje na praktickou realizaci produkčních úkolů na projektu velkého rozsahu -inscenace opery v rámci Komorní opery HF JAMU, na práci v realizačním týmu. Jeho cílem je vést studenta při realizaci praktického uměleckého výstupu, hudebně-dramatických díla, na pozici produkce ve fázi předprojektové, projektové i poprojektové.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- na pozici samostatné produkce projektu aplikovat znalosti a dovednosti při přípravě a realizaci hudebně dramatického díla velkého rozsahu (představení 90-120 minut) v jeho předprojektové, projektové i poprojektové fázi;

1/dosažené odborné znalosti
Student dokáže:
-analyzovat zadanou realizaci projektu velkého rozsahu hudebně-dramatického díla (90-120minut)
-připravit produkční plán realizace inscenace hudebně-dramatického díla velkého rozsahu

2/dosažené odborné dovednosti
Student umí:
-rozpracovat jednotlivé kroky k realizaci všech potřeb projektu
-zvolit správné metody a nástroje k realizaci produkčních úkolů
-používat softwarový nástroj pro plánování
-prezentovat a diskutovat své návrhy řešení v realizačním týmu, produkčním týmu i s pedagogem předmětu

3/dosažené obecné způsobilosti
Student je schopen:
-definovat potřeby projektu a zvolit způsob řešení, definováním produkčního úkolu
-vytvořit dlouhodobý plán realizace
-vytvořit krátkodobý detailní plán realizace
-spolupracovat v týmu
-plnit zadané úkoly v souladu s naplánovanými termíny
-komunikovat v týmu, diskutovat a dojít k dohodě řešení
-vést jednání týmů
-vést dokumentaci projektu
Syllabus (in Czech)
 • Seznámení se strukturou Komorní opery HF JAMU (KO), seznámení s provozem KO, seznámení s dramaturgií KO, seznámení s koncepcí konkrétního představení, aktivní účast při přípravě, vzniku a uvedení konkrétního představení - dramaturgie, zajištění hudebního materiálu a autorských práv, určení realizačního týmu, obsazení rolí, režijní koncepce, hudební nastudování, zajištění orchestru, hudebního doprovodu, zajištění hostů uměleckých a technických profesí, smlouvy, objednávky, faktury, spolupráce s médii, propagace, realizace hudební koncepce, realizace výtvarné koncepce, realizace režijní koncepce, organizace jednotlivých zkoušek a představení, dokumentace, archivace, závěrečné zpracování realizované inscenace, příprava inscenace na hostování.

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • statut HF JAMU. info
 • organizační řád Komorní opery HF JAMU. info
 • dramaturgický plán KO. info
 • realizovaný. info
 • připravovaný. info
 • archivní materiály z realizovaných představení. info
 • diplomové práce studentů HF JAMU (knihovna JAMU). info
 • autorský zákon. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
FORMY VÝUKY
- seminář
- praktická práce na projektu velkého rozsahu - na pozici produkce
METODY VÝUKY
- individuální konzultace
- týmové porady produkce
- týmové porady realizačního týmu
- samostatná práce studenta
- kritické myšlení
- diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
HODNOCENÍ
-analýza výsledků činnosti studenta během projektu
-soustavné sledování výkonu studentů
-docházka studentů na individuální konzultace
-docházka studentů na týmové porady produkce
-docházka studentů na porady realizačního týmu
-samostatná příprava studentů na vykonání produčních úkolů
-praktická realizace produkčních úkolů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60286z