H60259l Pedagogika

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:40–14:15 205
Předpoklady
splnění podmínek pro ukončení ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit studující s pojetím a významem pedagogiky, její strukturou, se základy výchovně vzdělávacího procesu a základními prvky činnosti učitele. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- charakterizovat pedagogiku jako vědní disciplínu a specifika hudební pedagogiky
- porozumět základním pedagogickým kategoriím a používat je v praxi
- orientovat se v současném vzdělávacím systému ČR
- zvolit adekvátní vyučovací metody s ohledem na pedagogický záměr
- komplexně charakterizovat práci pedagoga (práva a povinnosti, kompetence učitele, pedagogická dokumentace, příprava na hodinu)
- orientovat se v současných multimediálních prostředcích a moderních technologiích v HV
Osnova
 • Alternativní pedagogika
 • Školská zařízení a poradenské služby (poradenství ve škole, PPP, SVP, SPC, působnost a činnost zařízení).
 • Sociálně patologické jevy.
 • Speciální pedagogika (definice, disciplíny a stručný popis jejich problematiky, inkluze ve vzdělávání, zásady práce se žáky s SPU a ADHD).
 • Současné trendy hudebního vzdělávání (vzdělávací systém v oblasti hudby, hudba ve vzdělávacích plánech, hodinová dotace na ZŠ a gymnáziích, školy s hudebním zaměřením).
 • Učitel (práva a povinnosti, kompetence učitele, učitel na ZUŠ).
 • Pedagogická dokumentace. Pracovně-právní minimum pedagoga.
 • Příprava na hodinu.
 • Styly výchovy a vyučování. Autorita učitele a kázeň. Klima třídy a školy.
 • Hodnocení a klasifikace. Chvála a kritika ve výuce.
 • Hudební výchova na ZŠ.
 • Multimédia ve výuce hudby.
Literatura
  doporučená literatura
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 8073671727.
 • STŘELEC, Stanislav, ed. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-86633-00-4.
 • STŘELEC, Stanislav, ed. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
 • HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. Knižnice Metodického centra HAMU. ISBN 80-7331-018-x.
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-87 s. ISBN 80-7178-253-X.
Výukové metody
přednáška, cvičení a diskuze
Metody hodnocení
Zápočet. Následně Státní závěrečná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H60259l