H60104TRl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/24. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Robert Kozánek
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60104TRz - Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Syllabus (in Czech)
 • Studium skladeb trombonového koncertantního repertoáru vyšší obtížnosti než v 1.roč.
 • Nutno postihnout všechna slohová údobí včetně skladeb pro trombon sólo
 • Příprava na konkurzní řízení do orchestrů a orchestrálních akademií
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
  Besozzi, A.: Sonata in B
  Stojowski, S.: Fantazie
  Mortimer, J. G.: Prelude and Dance
  Rota, N.: Koncert
  Michel, J.- F.: Hommáge a Jean Tinguely
Literature
  recommended literature
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Herbert, T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972.
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960.
 • Guion, D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované koncertní vystoupení v akademickém roce o délce minimálně 30 min.
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60104TRl