H601046z Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/24. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
Patrick Vacík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 9:30–20:00 007, Mon 15:00–18:00 110, Wed 10:00–17:35 007
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H601014l - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, Hstru:B)
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci repertoáru klasické kytary příslušné úrovně 2. ročníku bakalářského studia. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě, zvládnutí látky v rozsahu min. 30 minut zpaměti, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem.
Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Nadále rozvíjet technické a hudebně výrazové schopnosti studentů s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu. Student absolvuje dvakrát týdně individuální výuku hlavního oboru u pedagoga a jedenkrát týdně má možnost si nacvičený program zahrát na interpretačním semináři se vzájemným hodnocením kolegů a pedagogů. Výsledek své práce za semestr student předvede v rámci komisionální zkoušky a na povinném polorecitálu v zimním nebo v letním semestru.
Syllabus (in Czech)
 • Příprava repertoáru na povinný ročníkový koncert. Jeho výběr se skládá povinně z jedné skladby od J. S. Bacha (cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty), repertoáru z období klasicismu, romantismu a kompozic napsaných ve 20. či 21. století.
 • Cvičení a literatura k rozvíjení manuálních schopností:
 • a) Tříoktávové stupnice, intervaly a k nim příslušné kadence ve třech polohách
 • b) Technická cvičení (S.Tennant, F.Tárrega, H. Käppel)
 • c) Etudy: F.Sor – Etudy op.6 a 29, L.Legnani - Capriccia, H.Villa - Lobos, L. Brouwer: Estudios Sencillos, Estudios Sencillos Nuevo
 • d) Přednes:
 • - J. S. Bach - cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty
 • - Skladby z období klasicismu a romantismu (Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Mertz, Paganini, Legnani, a další)
 • - Skladby z 20. a 21. století (Brouwer, Rodrigo, Ponce, Tedesco, Torroba, Bogdanovič, Tansman, a další)
Literature
  recommended literature
 • Mozart L.: Aplikácia husľovej techniky a ozdobovanie hudby 2. pol . 18. stor.
 • Köhler J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • QuantzJ. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Ed. Supraphon Praha 1990
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd,. Brno: edice JAMU 2018
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H601046z