H60068z Aesthetics I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Úvod do estetiky a vývoje estetického myšlení na konkrétních příkladech.

Syllabus (in Czech)
 • Úvod do estetiky a jejích základních kategorií.
 • Různé způsoby periodizace dějin s ohledem na umění.
 • Základní filosofické pojmy.
 • Antika. Platon, Aristoteles a jejich srovnání.
 • Vývoj pohledu na zobrazování lidské postavy.
 • Příběh Laokoonta a jeho zásadní vliv na myšlení estetické i umělecké.
 • Středověké vnímání uměleckých projevů. Tertullianus, Svatý Augustin a Jan Zlatoústý.
Literature
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. [Díl] 1, Od antiky k počátku 20. století. 2. vyd. Praha: Panton, 1985.
 • Podrobný rozpis literatury v Interaktivní osnově u jednotlivých témat.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, samostatná a skupinová práce, diskuse
Assessment methods (in Czech)
písemný výstup (v ZS zápočet, v LS zkouška)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H60068z