DH1005l Doktorandský seminář

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jindřiška Bártová (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Nejsou stanoveny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na řešení základních vědeckých úkolů spjatých s přípravou disertační práce, tak jak jsou vymezeny v osnově předmětu:
-Problematika formulace vědeckého textu s ohledem na jeho obsahovou i formální stránku.
-Řešení konkrétních metodologických problémů spojených s disertační prací.
-Rozvoj analytických schopností doktorandů ve vztahu k řešenému vědeckému problému.
-Implementace aktuálních trendů z oblasti tzv. uměleckého výzkumu a jeho propojení s výzkumem vědeckým.
-Příprava a přednes odborného referátu.
-Příprava na aktivní účast na odborných konferencích.
Výstupy z učení
Student je schopen formulovat odborný text na adekvátní úrovni.
Student zná požadované citační normy a dokáže je aplikovat.
Student je schopen vést odbornou diskusi a kriticky analyzovat odborné příspěvky.
Student se orientuje v odborné literatuře svého oboru.
Osnova
 • S ohledem na daný ročník doktorského studia a stav rozpracování disertační práce:
 • -Problematika formulace vědeckého textu s ohledem na jeho obsahovou i formální stránku.
 • -Řešení konkrétních metodologických problémů spojených s disertační prací.
 • -Rozvoj analytických schopností doktorandů ve vztahu k řešenému vědeckému problému.
 • -Implementace aktuálních trendů z oblasti tzv. uměleckého výzkumu a jeho propojení s výzkumem vědeckým.
 • -Příprava a přednes odborného referátu.
 • -Příprava na aktivní účast na odborných konferencích.
Literatura
  povinná literatura
 • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
  neurčeno
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart. info
 • The Grove Dictionary of Music and Musicians. info
Výukové metody
Přednáška, práce s textem, kritická diskuse o disertačních tématech.
Metody hodnocení
Kolokvium/zápočet (dle příslušné akreditace daného studijního programu).
Délka studia: 3 roky
Pro uznání absolutoria předmětu za prvního rok je podmínkou dodání dvou referátů.
V ZS věnovaného koncepci disertační práce daného doktoranda (vymezení tématu, cílů práce, použitých metod, dosavadního stavu bádání), rozsah 5 str.
V LS věnovaného vybrané problematice řešené v disertaci doktoranda, rozsah 10 str.
Referáty musí splňovat parametry odborného textu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/DH1005l