DDMZY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/24/91. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jakub Mareš (cvičící)
BcA. Jan Škubal (cvičící)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:15–17:45 104
Předpoklady
Absolvované předměty prvních dvou ročníků bakalářského stupně studie. Student realizoval projekty v rámci skupiny volitelných předmětů Samostatný scénický projekt včetně produkčního semináře - modulární výuka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je umožnit studentovi realizovat prakticky scénický projekt v jednom z divadel JAMU tak, aby mohl prokázat znalosti a dovednosti pro práci mistra zvuku (případně zvukaře).
Cílem je tedy praktická aplikace znalostí a dovedností nabytých v rámci předmětů bakalářského stupně studia (teoretických i praktických) při přípravě, realizaci a hodnocení scénického projektu velkého rozsahu ve spolupráci s uměleckým tvůrčím týmem.
Student si může Projekt II zvolit jako svůj absolventský výkon (přičemž má na výběr z Projektu I, II a Projektu III).
Výstupy z učení
Student po absolvování získá široké praktické dovednosti týkající se technického zajištění scénického projektu velkého rozsahu, včetně znalosti profesionálního provozu divadla.
Student umí pracovat jako rovnocenný člen uměleckého týmu, přebírat odpovědnost za vlastní úkoly, přebírat organizační odpovědnost za umělecký tým a vnímá návaznosti jednotlivých činností v rámci širší organizační struktury divadla.

Student je schopen:
- společně s uměleckým týmem definovat úkoly související s uměleckým projektem, naplánovat je v čase a rozdělit mezi jednotlivé členy týmu,
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny i potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat s týmem, diskutovat navržená řešení a dojít k společnému konsensu,
- umí využívat všechny své dosavadní znalosti k navrhování zvukového konceptu a navrhování technických řešení nestandartních zvukových požadavků.
Student dokáže o své praktické činnosti uvažovat reflexívně a je připraven na zpracování dokumentace Absolventského výkonu.
Osnova
 • Praktická aplikace teoreitických i praktických znalostí a dovedností:
  - plánování projektu a jeho pozice v rámci dramaturgického plánu daného divadla,
  - účast na tvorbě zvukového konceptu s režisérem,
  - navrhování technického řešení zvukového konceptu ve vztahu k divadelnímu provozu,
  - bezpečnostní zabezpečení při přípravě a samotné realizaci zvukového konceptu,
  - personální zajištění uměleckého scénického projektu s ohledem na organizační strukturu divadla,
  - operativní řízení komunikačních a informačních toků, týmová dynamika uměleckého týmu.
  Student je součástí kreativního týmu (přičemž nelze pevně stanovit modelovou strukturu týmu – v různé míře jsou zapojeni studenti, pedagogové a profesionálové na tvůrčích pozicích). Tento tým vytváří divadelní inscenaci v prostředí školního divadla, které simuluje profesionální divadelní instituci včetně organizačních procesů.
  Při vlastním praktickém scénickém výkonu student respektuje povinnosti jevištního technologa, jež jsou stanoveny dokumentem Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU (specializace Jevištní technologie).
  Výsledkem je praktická realizace uměleckého scénického projektu, tzn. veřejně a opakovaně prezentovaná divadelní inscenace, která je součástí veřejné nabídky školního divadla v rámci jedné sezony a za kterou umělecký tým odpovídá dramaturgické radě dané sezóny.
Výukové metody
Formy výuky: umělecký projekt
Metody výuky:
Diskuzní metody, heursitické metody, samostatná a týmová práce studentů, prezentace, řízená praxe.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě:
- praktické činnosti dané prováděcím projektem příslušného uměleckého scénického projektu,
- na základě pravidelného personálního a procesního hodnocení členů uměleckého týmu v rámci pravidelných porad divadla (explikační, předávací, provozní a hodnotící porada),
- na základě hodnocení splnění povinností jevištního technologa, jež jsou stanoveny dokumentem Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU (specializace Jevištní technologie), hodnocení provádí pedagog předmětu,
- na základě zpracované a v termínu odevzdané technické dokumentace,
- na základě zpětné vazby dramaturgické rady dané sezóny.

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2022.