DFDZ108 Teorie oboru fyzické divadlo I

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pierre Nadaud (přednášející)
MgA. Šimon Peták (přednášející)
Veronika Štefanová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pierre Nadaud
Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 12:00–12:45 301, Po 12:45–13:30 301
Předpoklady
EVER ( DFDL108 Vývoj a tendence tance a fyzického divadla od konce 19. století )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty prostřednictvím vybraných textů a ukázek konkrétních inscenací s různými tendencemi a přístupy ve fyzickém divadle od konce 19. století, především v západní kultuře. Student by se měl seznámit s rozličnými způsoby užití těla jako média v divadelním umění, popř. performance v různých etapách dějin divadelního umění, popř. tanečního umění/performance. Kurz poskytne studentům k jednotlivým tématům také přehled základní teatrologické literatury pro jejich další studium nebo případně k vlastní diplomové práci. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• Diskutovat nad původními texty zmiňovaných autorů.
• Kritické reflexe (divadelní, taneční, pohybová inscenace)
• Získat schopnost aktivně a podrobně číst teatrologické texty a dokázat jednotlivé myšlenky vyložit, interpretovat a odvodit jejich teoreticko-praktické důsledky pro uměleckou tvorbu určitého slohu, stylu nebo směru.
• Vybrat téma jeho budoucí diplomové práce.
Kurz je koncipován tak, že se střídají přehledové přednášky se semináři zaměřenými na reflexi vybraných fenoménů. Studenti se seznámí s klíčovými osobnostmi a jejich dílem v kontextu se světovými i českými dějinami divadla. Osvojí si schopnost jejich adekvátnímu porozumění a aplikace v samostatné diskuzi. V seminářích je kladen důraz na kritickou reflexi dějinných souvislostí studovaných fenoménů a jejich významu pro současnou tvorbu. Studující jsou vedeni k tomu, aby dokázali problematiku nonverbálního divadla analyticky uchopit na základě historických souvislostí s tvůrčím gestem vztaženým k soudobým uměleckým problémům.
Osnova
 • Kurz začne v období nástupu moderních divadelních směrů a tzv. první divadelní reformy, bude pokračovat přes druhou a třetí reformu až k alternativním směrům divadla konce 20. století spolu s vymezením termínů a ukázkou odkazů v současném divadle. V první části bude výklad zaměřen na období divadelní avantgardy. V tomto období nacházíme v dílech shodné principy, které fyzické divadlo přímo určují - anulování principu iluzívnosti, abstrakce, hra s perspektivou a důraz na pohyb (vytvoření nových tělesných a pohybových vzorců). Naprosto shodné tendence nalezneme později také u postmoderny. Východiskem pro výzkum avantgardy (ale i dále postmoderního divadla) je pochopení obrazu těla, jak jej avantgarda chápe. Pro umění a estetiku avantgardy i postmoderny jsou velice významné ty koncepty těla, které vznikají z procesu abstrakce, redukce, dekompozice a přeměny, často spolu se specifickým pohybovým vzorem. Vedle postmoderního divadla se budeme zabývat současným fyzickým divadlem. Vedle umění v prostorách divadel se budeme zabývat také inscenacemi mimo tyto prostory, ať už například fenoménem performance v galeriích, továrnách a dalších prostorech, ale také pohybem a jeho ztvárněním ve filmovém umění – tzv. cine-dance.
 • 1. úvod
 • 2. avantgarda
 • 3. postmoderní divadlo
 • 4. současné divadlo
 • 5. fyzické divadlo mimo divadelní prostory 6. cine-dance, využití projekcí
Literatura
  povinná literatura
 • Čítanka choreografie 20. století - kolektiv autorů, Duncan centrum, Praha
Výukové metody
Formy výuky Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 (1 hodina přednášky, 1 hodina semináře) * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 (práce s literaturou, dílčí analytické úkoly). Metody výuky: - přednáška, - práce textem, - diskusní metody, - metody řešení problémů, - samostatná práce studentů, - kritické myšlení
Metody hodnocení
Na konci semestru – zápočet. Dále u státních závěrečných zkoušek Ateliéru Fyzické divadlo Klasifikovaný započet na základě: - přítomnosti na semináři a seznámení se s prameny a literaturou (80 %), - zpracování zadaného seminárního úkolu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DFDZ108