DDMZ513 Vybrané kapitoly ze sociologie

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Monika Šimková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 16:15–17:00 106, Čt 17:00–17:45 106
Předpoklady
Předpokladem je absolvování a úspěšné ukončení předmětů Člověk ve společnosti a Výzkumné metody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními charakteristikami současných moderních společností prostřednictvím vybraných sociologických textů. Pozornost bude věnována nejdůležitějším trendům v oblasti veřejného i soukromého života a jejich projevům v konkrétních životních situacích. Cílem takto koncipovaného kurzu je rozvíjet u studujících schopnost sociologické imaginace, která jim umožní nahlížet náš každodenní život v širších sociálních a kulturních souvislostech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni nahlížet na současnou kulturu a společnost ze sociologické perspektivy. Sociologická imaginace jim umožní hlubší vhled do sociální reality a posílí jejich schopnost chápat a interpretovat její konkrétní projevy i širší významy.
Osnova
 • 1. Modernita a jasnost
 • 2. Svoboda a bezpečí
 • 3. Jednota v rozdílnosti
 • 4. Vzestup a pád práce
 • 5. Vzdělání v postmodernitě
 • 6. Identita v globalizovaném světě
 • 7. Víra a rozum
 • 8. Soukromá morálka a amorální svět
 • 9. Staré a nové násilí
 • 10. Postmoderní sexualita
 • 11. Život po nesmrtelnosti
Literatura
 • Bauman, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1195-X.
 • Bauman, Z. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002. ISBN 80-204-0966-1.
 • Lyons, P., Kindlerová, R. (eds.): 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. ISBN 978-80-7330-280-1
 • MILLS, C Wright. Sociologická imaginace. 2. vyd. 2002, 2002. 310 s. ISBN 978-80-86429-93-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě seminářů, na nichž je diskutována učební látka ze zadané literatury.
Metody hodnocení
Průběžné písemné přípravy z četby a závěrečná esej
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021.