DDMZ210 Člověk ve společnosti

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Monika Šimková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 14:30–15:15 106, Čt 15:15–16:00 106
Předpoklady
Pro zápis do předmětu nejsou stanoveny žádné speciální vstupní požadavky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představí sociologii jako společensko-vědní disciplínou, která se zaměřuje na sociální život jednotlivců a jejich vzájemné interakce v kontextu fungování společnosti jako celku.
Studenti si osvojí základní sociologickou terminologii, seznámí se s historií oboru, základními paradigmaty a klíčovými tématy. Na konci kurzu by měl být absolvent schopen popsat sociální jevy pomocí sociologických pojmů a měl by být schopen kritické reflexe analyzované sociální reality.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:
- uplatnit sociologickou perspektivu na základní otázky každodenního života;
- znát hlavní sociologické pojmy, koncepty a paradigmata;
- aplikovat získané vědomosti ve své profesní praxi.
Osnova
 • 1. Vznik sociologie jako vědy, její počátky a využití
 • 2. Předmět sociologie a její postavení v systému věd
 • 3. Vývoj sociologického myšlení
 • 4. Základy společenského života
 • 5. Vztah mezi přírodou a společností
 • 6. Jedinec a společnost – lidé v interakci
 • 7. Sociální skupiny- sociální útvary
 • 8. Status; sociální mobilita; sociální role
 • 9. Jak se ve společnosti uplatňuje moc, co je to manipulace, kde jsou hranice konformity
 • 10. Komunikace a média
 • 11. Vysoká versus populární kultura – vymezení, charakteristiky rozdíly
 • 12. Sociologická perspektiva – společnost jako drama
Literatura
  povinná literatura
 • Bauman, Zygmunt a Tim May. 2004. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství
  doporučená literatura
 • Berger, Peter L. 2003. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal
 • Giddens, Anthony. 1999. Sociologie. Praha: Argo. info
  neurčeno
 • OSBORNE, Richard. Sociologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-258-4. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, práce s textem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
aktivní práce v hodinách, referát, závěrečný písemný test
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDMZ210