DTDZY06 Workshop II

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/20/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Bumbálek (seminar tutor)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se v rámci dílny seznamují s různými oblastmi studované specializace, dle aktuálních potřeb. Dílna je vždy vedena externím odborníkem z profesní sféry daného oboru, který prohlubuje znalosti, schopnosti a dovednosti v dané umělecko-pedagogické oblasti. Přínos spočívá v propojení teoretických znalostí získaných během studia s praktickými zkušenostmi profesionálních umělců a pedagogů z praxe.
Cíl tvůrčí dílny je rozšířit běžnou pravidelnou výuku o setkání se s odborníkem, specialistou na určitou oblast oboru v podobě intenzivního workshopu.
Konkrétní cíle dílny jsou upřesněny na základě konkrétního zaměření dílny a jejího lektora.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování schopen:
- kriticky zhodnotit vlastní práci a tvorbu v dílně ve vztahu k tvorbě ostatních spolužáků
- aplikovat získané odborné znalosti z dílny do své vlastní praxe v oboru divadla a výchovy
- orientovat se v dané oblasti umělecko-pedagogické činnosti dle zaměření dílny;
- kriticky pohlížet na danou problematiku.

Syllabus (in Czech)
  • Obsahem tvůrčí dílny je praktické seznámení se se specializovanou oblastí oboru, ať již v jejích základech (např. světelný design, multimediální tvorba, hudební tvorba), nebo v pokročilé obtížnosti (např. divadelní tvorba s praktikujícím umělcem z oboru).
    Jednotlivé okruhy či témata dílny jsou určeny dle aktuálních potřeb dané specializace a po konzultaci externím lektorem dílny.

Literature
    recommended literature
  • RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Dobré divadlo dětem, 2003, 60 s. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: dílna
Metody výuky: přednáška, projekce, práce s textem, samostatná práce studentů.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě docházky a požadovaných kritérií daných lektorem dílny.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DTDZY06