DPHZ101 Doctoral seminar I

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Doktorské studium DIFA - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium DIFA - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 8. 10. to Tue 7. 1. Tue 14:00–17:00 106
Prerequisites (in Czech)
Seminář je určen pro studenty doktorského studijního programu od 1. do 4.ročníku, předpokládá narůstající schopnost umělecké, vědecké a pedagogické reflexe a sebereflexe od úrovně absolventa magisterského studia po úroveň samostatného tvůrčího, vědeckého a pedagogického pracovníka.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zdokonalení ve schopnosti psát odborný text, prezentovat jej a vést o něm kvalifikovanou diskuzi. Díky absolvování semináře se studenti stávají zralými a samostatnými odborníky v oblasti uměnovědného výzkumu a uměleckého výzkumu schopnými kritické reflexe cizí i vlastní tvorby.
Syllabus (in Czech)
  • Prezentace rozpracovaných disertačních prací a s nimi spojeného výzkumu, tvůrčí a pedagogické činnosti. Diskuse zúčastněných studentů k tématu, hledání obecnějších souvislostí, specifik výzkumu (umění a uměním) a možností pedagogického působení v umělecké oblasti (souvislosti talentu a získaných kompetencí pro uměleckou tvorbu). Reflexe uměleckých děl z oblasti dramatického umění, filozofický pohled na umění, psychologické charakteristiky tvorby, společenské a historické souvislosti.
  • Součástí předmětu je také aktivní účast na hodnocení inscenací v Divadelním studiu Marta a Divadle na Orlí. Na každou inscenaci si dva studenti připraví vstupní analýzy (jeden na režijně-dramaturgickou koncepci a jeden na herecké výkony), které na hodnocení nejprve prezentují a následně s členy inscenačního týmu diskutují o dané inscenaci.
Teaching methods (in Czech)
Seminář. Každý student během semestru jednou prezentuje svůj výzkum a jednou je oponentem prezentace výzkumu jiného studenta ve skupině. Prezentace má podobu písemného materiálu o rozsahu cca. 10 stran, který je předem (do 12:00 čtvrtka předcházejícího konání semináře) rozeslán ostatním členům skupiny. Oponent rozešle svůj posudek do 24:00 neděle před seminářem. Na hodině je nejprve přečtena prezentace studenta, následně oponentský posudek a pak následuje diskuze o tématu a metodologii prezentovaného výzkumu.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou získání zápočtu je účast na semináři, vypracování jednoho referátu a koreferátu.
Každý student by měl alespoň jednou za semestr vystoupit se svou analýzou na hodnocení inscenací v Divadelním studiu Marta či v Divadle na Orlí.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DPHZ101