DDMZ513 Selected Chapters from Sociology

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
1/1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Monika Šimková (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 16:15–17:45 107
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem je absolvování a úspěšné ukončení předmětů Člověk ve společnosti a Výzkumné metody
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studující se základními charakteristikami současných moderních společností prostřednictvím vybraných sociologických textů. Pozornost bude věnována nejdůležitějším trendům v oblasti veřejného i soukromého života a jejich projevům v konkrétních životních situacích. Cílem takto koncipovaného kurzu je rozvíjet u studujících schopnost sociologické imaginace, která jim umožní nahlížet náš každodenní život v širších sociálních a kulturních souvislostech.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu budou studenti schopni nahlížet na současnou kulturu a společnost ze sociologické perspektivy. Sociologická imaginace jim umožní hlubší vhled do sociální reality a posílí jejich schopnost chápat a interpretovat její konkrétní projevy i širší významy.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Modernita a jasnost
 • 2. Svoboda a bezpečí
 • 3. Jednota v rozdílnosti
 • 4. Vzestup a pád práce
 • 5. Vzdělání v postmodernitě
 • 6. Identita v globalizovaném světě
 • 7. Víra a rozum
 • 8. Soukromá morálka a amorální svět
 • 9. Staré a nové násilí
 • 10. Postmoderní sexualita
 • 11. Život po nesmrtelnosti
Literature
 • Bauman, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1195-X.
 • Bauman, Z. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002. ISBN 80-204-0966-1.
 • Lyons, P., Kindlerová, R. (eds.): 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. ISBN 978-80-7330-280-1
 • MILLS, C Wright. Sociologická imaginace. 2. vyd. 2002, 2002. 310 pp. ISBN 978-80-86429-93-9. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá ve formě seminářů, na nichž je diskutována učební látka ze zadané literatury.
Assessment methods (in Czech)
Průběžné písemné přípravy z četby a závěrečná esej
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DDMZ513