DDMZ506 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Blanka Chládková (cvičící)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (cvičící)
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (cvičící)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování předmětu Proseminář k diplomové práci v prvním ročníku magisterského stupně. Podmínkou pro zakončení Prosemináře k diplomové práci je zpracování výzkumného záměru diplomové práce, jeho konzultace s potvrzeným vedoucím práce a extrakt záměru do zadání diplomové práce v IS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenta v rámci jeho samostatné výzkumné a aplikační práce, přičemž výstupem je magisterská diplomová práce s minimálním rozsahem 60 stran čistého textu.
Student pod supervizí pedagoga, tzn. vedoucího magisterské diplomové práce:
- dopracuje plán výzkumu včetně operacionalizace výzkumných otázek na základě stanovených hypotéz,
- realizuje plán výzkumu,
- provede vyhodnocení výsledků,
- výsledky převede do výzkumné zprávy, tj. diplomové práce.
Pro podporu týkající se formálních náležitostí a metodologie výzkumu slouží předmět Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu.
Výstupy z učení
Student
- umí zpracovat rozsáhlejší výzkum v rámci své oblasti vzdělávání a umí jej zpracovat do výzkumné zprávy, tj. magisterské diplomové práce,
- umí naplánovat a připravit si konzultaci s vedoucím práce,
- umí komunikovat s institucemi či jednotlivci v rámci zodpovězení svých otázek,
- při zpracování své práce respektuje příslušné ISO normy.
Osnova
 • Student v rámci určeného tématu provádí výzkum za účelem řešení aktuálních problémů praxe či teorie v oblasti divadelní produkce.
 • V diplomové práci řeší problém v rámci širšího tématu cestou hlubšího studia odborné literatury i cestou empirického či jiného výzkumu (schopnost formulovat hypotézy, provádět diskusi odborných pramenů v rámci jednotlivých kapitol, zpracovávat dílčí závěry atd.), výsledky prezentuje ve výzkumné zprávě – magisterské diplomové práci, kde také představuje vlastní přístupy k řešení.
 • Úroveň práce odpovídá profilu absolventa magisterského studia divadelní produkce, která je úrovní producentskou, orientovanou na strategické řízení. Magisterská diplomová práce prověřuje, jak student zvládl předměty svého oboru a jak je schopen své teoretické znalosti aplikovat při řešení dané komplexní soustavy cílů výzkumu. Magisterská diplomová práce se vykazuje významnými intervenčními prvky, tzn. že mimo výzkumnou část obsahuje bohatou část návrhovou, která přímo pojednává případné řešení zpracovávaného problému.
 • Student při realizaci svého výzkumu a zpracování výzkumné zprávy spolupracuje s vedoucím své diplomové práce, využívá svých stanovených konzultantů a aktivně a pravidelně vyhledává podporu svých mentorů. Při zpracování diplomové práce respektuje časový harmonogram příslušného akademického roku a termíny pro odevzdání své diplomové práce nebo jejích částí dohodnuté s vedoucím práce.
Literatura
  povinná literatura
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu: the theory and practice of research for the creative industries. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7. info
  doporučená literatura
 • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. info
  neurčeno
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : Základní metody a aplikace. Lektoroval dr. Miloš Kučera, CSc.. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2. info
 • Dokumentace - Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem: ČSN 01 6910. info
 • Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů: ČSN ISO 7144. Český normalizační institut, . Praha, 1997-03-01. Documentation - Presentation of theses and similar documents. Třídící znak 010161. info
 • Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura, ČSN ISO 690. (010197). Český normalizační institut, Praha 1996-12-01 . Třídící znak 010197. info
 • Dokumentace a informace - Bibliografické citace - Elektronické dokumenty nebo jejich části: ČSN ISO 690-2. Český normalizační institut, Praha, 1987. Třídící znak 010197. info
 • Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části, ČSN ISO 690-2. Český normalizační institut, Praha 2000-01-01. . Překlad mezinárodní normy Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. Třídící znak 010197. info
 • Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci: ČSN ISO 214. Český normalizační institut, Praha 2001-02-01. Překlad mezinárodní normy Documentation - Abstracts for publications and documentation. Třídící znak 010148. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. 1977 Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A. Via Mecenate 91 - Milano. ISBN 80-7198-173-7. info
 • MEŠKO, Dušan, et al. Akademická příručka. Editor českého vydání Marie Krčmová. 3. upr. vyd. Martin : VYDAVATEĽSTVO OSVETA, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7. info
 • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
 • Www.citace.com [online]. 2007 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: <>. info
 • Ostatní prameny klíčových předmětů základu oboru v bakalářskému stupni studia. info
 • Prameny určené formálním Zadáním bakalářské diplomové práce a výzkumným záměrem studenta. info
Výukové metody
Formy výuky: samostatná práce studenta, plánované konzultace s vedoucím práce. Metody výuky: samostatná práce studenta.
Metody hodnocení
Zápočet udělený na základě konzultací a postupu realizace výzkumu (kontrola zpracovaného textu vedoucím práce).
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.