DDMZ301 Základy marketingového výzkumu

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/3. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 10:15–11:45 107
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětů Marketing I, II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingového marketingového výzkumu a používanou terminologií. Provést je přípravou, realizací a vyhodnocením marketingového výzkumu s využitím znalostí z předmětů zaměřených na projektové řízení a marketing. Vysvětlit základní metody a techniky marketingového výzkumu a jeho pozici v rámci marketingového informačního systému. Uvést studenty do problematiky marketingového výzkumu v zahraničí a prodiskutovat s nimi etické otázky marketingového výzkumu.
Výstupy z učení
ZNALOSTI
Student dokáže:
- vysvětlit, co je to marketingový informační systém,
- vyjmenovat a popsat prvky marketingového informačního systému,
- popsat jednotlivé fáze přípravy, realizace a vyhodnocení projektu marketingového výzkumu,
- definovat rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem,
- vyjmenovat a popsat metody kvantitativního výzkumu,
- vyjmenovat a popsat metody kvalitativního výzkumu,
- vyjmenovat a popsat základní metody výzkumu trhu,
- popsat specifika marketingového výzkumu realizovaného v zahraničí,
- popsat specifika marketingového výzkumu v kulturních institucích.

DOVEDNOSTI
Student umí:
- na základě provedené analýzy zhodnotit silné a slabé stránky modelového dotazníkového šetření,
- připravit výzkumný záměr modelového marketingového šetření od formulace východisek, účelu a cílů výzkumu, přes návrh odpovídajících metod realizace a vyhodnocení výzkumu po navržení funkčního akčního plánu šetření.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- samostatně vyhledat odpovídající materiály a informace potřebné ke zpracování zadaných úkolů,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny a v odpovídající kvalitě,
- volit, diskutovat a obhájit vlastní postupy řešení,
- uvědomit si etické hranice různých typů řešení v oblasti marketingového výzkumu.
Osnova
 • - Úvod do marketingového výzkumu
  - Plánování marketingového výzkumu
  - Kvantitativní výzkum
  - Kvalitativní výzkum
  - Online metody marketingového výzkumu
  - Marketingový výzkum v zahraničí
  - Etika marketingového výzkumu
Literatura
  doporučená literatura
 • Bryman, A., Bell, E.: Business research methods. Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-928498-6. info
 • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. Brno: Computer Press, 2003. ISBN: ISBN: 978-80-251-2183-2. info
 • Hair, J., Bush R., Ortinau J: Marketing research: within a changing information environment. Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 2006. ISBN 00-728-3087-5. info
 • Hauge, P.: Průzkum trhu. Brno: Computer Press, 2003. ISBN: 80-7226-917-8. info
 • Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. info
 • Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1. info
 • Kotler, P.: Marketing Management, Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 80-247-1359-4. info
 • Kozel, R.: Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0966-X. info
 • Punch, K.: Základy kvantitativního šetření. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9. info
 • Arts-based segmentation research - www.artscouncil.org.uk. info
 • Culture segments - www.lateralthinkers.com. info
 • Wallace Studies in Building Arts Audience - www.wallacefoundation.org. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
Přednáška/seminář
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 3

VÝUKOVÉ METODY
Student poznatky získané přednáškou a samostudiem reflektuje a prakticky ověřuje samostatně při zpracování zadaných seminárních úkolů. Výsledky těchto cvičení jsou průběžně prezentovány a reflektovány jak pedagogem, tak ostatními studenty.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Přednáška
- Práce s textem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Metody vytváření dovedností
- Samostatná práce studentů
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba být účasten/účastna alespoň 80 % výuky v semináři, zpracovat v průběhu semestru zadané seminární úkoly a uspět v závěrečném testu.

Procentuální váha hodnocení:
- zpracování seminárních úkolů: 40 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (slouží k ověření dovedností a způsobilostí studenta),
- písemný test: 60 % hodnocení (slouží k ověření znalostí studenta).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.