DDMZ105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 104
Předpoklady
Student absolvoval předmět vstupní kurz pro první ročníky oborů produkční management a jevištní management a technologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je aplikace divadelního managementu prostřednictvím řízené praxe. Studenti se na základě realizace projektu velkého rozsahu (festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER) učí pod supervizí aplikovat teoretické dovednosti získané v rámci prvního ročníku bakalářského studia.
Student je zapojen do základní organizační úrovně festivalového týmu, je schopen sebehodnotit vlastní práci a poskytnout zpětnou vazbu ostatním zapojeným studentům.
Výstupy z učení
Student po absolvování získá základní praktické dovednosti týkající se organizace festivalu, právní praktické povědomí související s divadelním event management. Umí pracovat v týmu, přebírat odpovědnost za vlastní úkoly a vnímá návaznosti jednotlivých činností v rámci širší organizační struktury.
Osnova
 • Základní problematika organizace mezinárodních divadelních festivalů a mezinárodních kulturních událostí konkrétně s touto osnovou:
  - festival, charakteristika
  - typy mezinárodních divadelních festivalů v ČR a příklady zahraničních mezinárodních festivalů
  - mezinárodní kulturní událost - sympozium, konference, workshop, vzdělávací kurz atd.
  - organizační struktura a harmonogram organizace festivalu a mezinárodní kulturní události.
  Částečné zapojení studenta do organizační struktury v rámci organizace mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER na základní organizační úrovni včetně průběžného vzájemného hodnocení a sebehodnocení v rámci semináře.

Literatura
  povinná literatura
 • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. Pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: ACSA, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
  doporučená literatura
 • MENEAR, P: Stage management and Theatre Administration. info
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • DOLANSKÝ, V.: Projektový management. Grada 1996. info
 • KOTLER , Ph.: Marketing management, Victoria publishin, Praha1991. info
 • VERHAAR, J.: Projectmanagement. AHK Amsterdam 1998. info
 • HAGOORT , G. Cultural Entrepreneurship. HKU Utrecht 1993. info
 • MATÁSEK, Lukáš. Risk Management Practices in Cultural Events: Theatre Festivals in the Czech Republic. Salford, 2009. 88 s. Diplomová práce. The University of Slatford, Business School. info
 • FREY, Bruno S., The Rise and Fall of Festivals - Reflections on the Salzburg Festival (June 2000). Zurich IEER Working Paper No. 48. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=236016 or doi:10.2139/ssrn.236016. info
 • CONTE, David M.; LANGLEY, Stephen. Theatre Management : Producing and Managign the Performing Arts. Hollywood : EntertainmentPro, 2007. 580 s. ISBN 0-89676-256-4. info
 • Hagoort, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha : Disk, 2010. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • LEDVINOVÁ, Jana. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2013. 129 s. ISBN 978-80-7331-294-7. info
 • CHLOUPEK, Vojtěch a A KOL. Smlouvy v divadelní praxi. 1. vyd. Praha: AMU, 2013. 233 s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-293-0. info
 • SRSTKA, Jiří. Autorské právo v divadle. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 105 s. ISBN 80-7331-066-X. info
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. 312 s. ISBN 80-86102-49-1. info
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X. info
Výukové metody
Fromy výuky:
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody výuky:
Diskuzní metody, heuristické metody, samostatná a týmová práce studentů, prezentace.
Metody hodnocení
Zápočet na základě praktické činnosti v semináři a písemného výstupu sekce (projektový záměr, průběžná zpráva). Hodnocení provede a s pedagogem prokonzultuje studentský vedoucí příslušné organizační sekce festivalu a festivalový koordinátor.

Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DDMZ105