DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/0/24. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Silva Macková (přednášející)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé liché úterý 14:00–17:00 106, každé liché úterý 14:00–17:00 107; a Út 8. 1. 14:00–17:00 106, 14:00–17:00 107, Út 15. 1. 14:00–17:00 106, 14:00–17:00 107
Předpoklady
Schopnost samostatné vědecké a výzkumné práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se věnuje přípravě své disertační práce, provádí výzkum a aplikuje poznatky získané v jiných předmětech a přitom se zdokonaluje ve schopnosti kritického myšlení a psaní odborného textu.
Cílem předmětu je prohloubit schopnosti teoretické reflexe divadelní tvorby. Předmět navazuje na magisterský stupeň studia a vede studenty ve specializovaných přednáškách k poznání dílčí problematiky současného vývoje divadla.
Specifikace pro jednotlivé specializace
- poznání problematiky současného vývoje dramatického textu a divadla
- poznání problematiky současného vývoje stylových proměn dramatického textu a režijní tvorby
- základní scénografické principy a jejích vývoj a způsobu použití v jednotlivých obdobích s důrazem
na souvislosti mezi scénografií, výtvarným uměním, literaturou a filozofií a psychologií.
- propojení divadla, výchovy a vzdělávání
- prohloubení znalostí historie a teorie managementu , schopnost reflexe oboru
- historické i současné otázky herecké tvorby a hereckých metod
Osnova
 • Student vykonává samostatný výzkum v oblasti tématu své disertační práce. Metodologické vedení mu poskytuje jeho školitel.
 • Literaturu volí dle tématu své práce.
 • Výsledky svého výzkumu prezentuje v předmětu Doktorský seminář.
 • Konkrétní náplň výzkumu v daném semestru stanovuje student po dohodě se svým školitelem.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bablet, Denis: Scénické revoluce XX. století. In: Edice scénografie, svazek 36. DÚ, Praha 1976. info
 • Baker, Hendrik Woodward, Margaret Dean, Basil :Stage Management and Theatrecraft . info
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Barthes, R.: Rozkoš z textu. Bratislava 1994. info
 • Barthes, Roland: Kritika a pravda. Přel. J. Čermák, J. Dubský, J. Štěpánková. Praha - Liberec 1997. info
 • Barthes, Roland: The death of the Autor. Image-Music-Text. New York 1977. info
 • Bernardin, H. John: Human resource management. info
 • BOAL, A. Games for Actors and Non-Actors. 1. vyd. Londodn: Routledge, 1992. ISBN 0-415-06154-7. info
 • BOAL, A. The Rainbow of Desire. 1. vyd. London: Routledge, 1995. ISBN 0-415-10349-5. info
 • Boal,A.: Legistative theatre, New York, London, 1998. info
 • Boal,A.: Thetre of the oppresed, London, Pluto Press, 1979. info
 • Braun, Kazimierz. Druhá divadelní reforma?. Praha, Světové divadlo, 1993, 171 str., ISBN 80-7008-037-X. info
 • Brook, P.: Prázdný prostor. Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1998. info
 • Brook, P. There are no secrets. London: Methuen Drama, 1993. info
 • Brook, Peter: Pohyblivý bod. Praha 2002. info
 • Brown, J. L.: Drama and the Theatre. London 1971. info
 • Carlson, Marvin: Theorie of the Theatre. London 1994. info
 • Čunderle, Michal - Roubal, Jan. Dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. Praha: Naklad. Studia Ypsilon, 2001. info
 • Dialogické jednání jako otevřená otázka. Editor E. Vyskočilová. Praha: DAMU, 1997. Sborník z konference. info
 • Diderot, Denis: Herecký paradox, in: Diderot o divadle, Umění lidu, Praha 1950. info
 • Ejznštejn, Sergej Michailovič: Umenie mizanscény I, II, Bratislava 1998,1999. info
 • Esslin, Martin: An Anatomy of Drama. New York 1976. Německy: Was ist ein Drama? Eine Einführung. Deutsch von Renate Esslin. München 1976. info
 • Foret Miroslav: Marketingová komunikace, M.U. Brno, 1997. info
 • Fortier, M.: Theory of Theatre. London 1997. info
 • Fuchs, E.: The Death of Character. Indianapolis 1996. info
 • Gorčakov, N. M. Vachtangovove režijné hodiny. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958. info
 • Gorčakov, Nikolaj. Režijní lekce K.S.Stanislavského. Praha: Orbis, 1955. info
 • Grotowski, J.: Towards a poor theatre. Holstebro 1968. info
 • Haas, F. : Architektura 20. století. SPN, Praha 1978. info
 • HAGOORT, Giep. Art Management Enrepreneurial Style. Delft : Eburon Publishers, 2000. 296 s. ISBN 9051668023. info
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • HENDL, J. Lidové divadlo Augusto Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. 1. vyd. Praha: Kulturní dům hl. města Prahy, 1983. info
 • Hepner, V. Scénická výprava na jevišti Národního divadla. Praha, SNKLHU 1955. info
 • Hermochová, S.: Metody aplikované sociální psychologie. Praha, UK 1989. info
 • Hethcote, D., Bolton,G.: Drama for Learning, Heinemann, Portsmouth, NH. info
 • Hyvnar, J. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6. info
 • Chaloupka, A. : Česká divadelní dekorace. Státní grafická škola, Praha 1939. info
 • Janoušek, J.: Sociální psychologie I. - II. Praha, SPN 1984. info
 • Jouvet, L. Nepřevtělený herec. Praha: Orbis, 1967. info
 • Július Gajdoš: Od techniky dramatu ke scénologii, Praha 2005. info
 • Karlík, J. Úvod do herecké výchovy. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1992. info
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. 152 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • Kiel, E. Dialog und Handlung im Drama. Frankfurt/M. 1992. info
 • Kleibl, J., Dvořáková, Zd., Šubrt, B., : Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.BECK 2001. info
 • kolektiv: Almanach MDO 1920 - 2000, MDO 2000. info
 • Kopčaj Andrej: Řízení proudu změn, GRADA, 1999. info
 • Kopčaj Andrej: Řízení proudu změn, GRADA, 1999. info
 • Kopecký, J.: Antonin Artaud - poslední z prokletých. Herrmann a synové, Praha 1994. info
 • Kotler, P.: Marketing Management. Grada Praha, 2001, ISBN 80-247-0016-6. info
 • Kovalčuk, J.: Autorské divadlo 70. Let - vztah scénáře a inscenace. ÚKVČ, Praha 1982. info
 • KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995. 304 s. ISBN 8090187307. info
 • Kožnar, J.: Skupinová dynamika. Praha, Karolinum 1992. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Langley, Stephen :Theatre Management and Production in America . info
 • Lidston, Gerald, Uličianska: Kultúrny manažment. info
 • Ludvík Kundera: Brecht, Brno 1998. info
 • Lukavský, R. Hamlet: pracovní deník. Praha: Divadelní ústav, 1965. info
 • Machková, E. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: DAMU, 1996. ISBN 80-85883-16-3. info
 • Machková, E.: Struktura výchovné dramatiky a příprava učitele (kap.: Metodické postupy). info
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7068-207-4. info
 • M.E.Porter: Konkurenční strategie, Victoria Publishing, Praha, 1994. info
 • Mitter, Slesmit: Systems of rehearsal (Stanislavskij, Brecht, Grotowski and Brook) London 2004. info
 • Mrázková, M. - Kukleta, K. Kultura pohybu operního herce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. info
 • Mukařovský, Jan: Kapitoly z české poetiky I - III. Praha 1948. info
 • Mukařovský, Jan: Studie z poetiky. Praha 1982. info
 • Natew, A.: Das Dramatische und das Drama. Velber 1971. info
 • O Neill, C.: Drama Worlds, Heinemann, Portsmouth, NH. info
 • Page, A.: Death of the Playwright. 1992. info
 • Peter F. Drucker: Řízení neziskových organizací. Praxe a principy, Praha 1994. info
 • Pfister, Manfred: Das Drama. München 1997 (9. vyd.). Anglicky: Pfister, Manfred: The theory and analysis of drama. Cambridge : Cambridge University Press, 1988. info
 • Pilátová, Jana (uspořádala): Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium - Texty (1. - 3. část). Praha : PKS, 1990. info
 • Plamínek, J. Synergický management, vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1.vyd. Praha: ARGO, 2000. ISBN 80-7203-258-5. info
 • PORTNER, P. Experimentální divadlo, Praha: Orbis, 1965. ISBN 11-019-65. info
 • PORTNER, P. Experimentální divadlo, Praha: Orbis, 1965. ISBN 11-019-65. info
 • Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. Editor E. Vyskočilová - E. Slavíková. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění, 2000. Sborník z konference. info
 • Ptáčková, Věra Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
 • Rellstab, Felix. Thearspiellen. Bd. I.-IV. Wädenswill: 1994-2000. info
 • Richards, T.: Work with Grotowski on Physical Actions, Routledge, London, N.Y. info
 • Richtbieter, H. : Scéna a výtvarné umění ve 20. století. Praha 1964. info
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie I., II., III. a IV. Národné divadelné centrum, Bratislava 1998 - 2007. info
 • Soprová, J.: Odin Theratret. PKS Praha 1988. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • Srba, Bořivoj: Umění režie. JAMU, Brno 1996. info
 • Stanislavskij K.S.: Moje výchova k herectví I, II, Praha 1946 a 1954. info
 • Stern Lawrence: Stage management. info
 • Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. info
 • Široký, H. Úvod do herecké psychologie. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. Skripta Janáčkovy akademie múzických umění. info
 • Valenta, J. a kol.: Pohledy - projektová metoda ve škole a za školou,. info
 • Valenta, J.: Dramatická výchova a sociálně-psychologický výcvik. ISV, Praha 1999. info
 • Valenta, J: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, ISV. info
 • Veltruský, J. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994. ISBN: 80-7008-046-9. info
 • Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo (Brno, 1999). info
 • VELTRUSKÝ, Jiří 1994, Příspěvky k teorii divadla, Praha, Divadelní ústav 1999, Drama jako básnické dílo, Brno, Host. info
 • Věra Ptáčková, Zrcadlo světového divadla, DÚ PRAHA 1995. info
 • Vinař, J. /O.Aslan/: Moderní systémy herecké práce. OKS - Praha západ 1982. info
 • Vinař, Josef. Elementy herectví. Praha: DAMU, 2002. info
 • Vodáček, L. - Vodáčková, O. Management, teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-94-8. info
 • Vodáček Leo- Vodáčková Olga: Mangement, Management press, Praha 1999. info
 • Vodáček, Vodáčková: Teorie managementu. info
 • Vostrý, J.: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie. Skripta DANU Praha 1987. info
 • VOSTRÝ, J. Předpoklady hereckého projevu. Praha: MŠMT ČR, 1991. info
 • Vostrý, Jaroslav: Režie je umění. AMU, Praha 2001. info
 • Vybíral, M.: Od zkušeností k poznání, Pedagogické centrum Plzeň 1996. info
 • Vykopalová, Hana : Management řízení lidských zdrojů. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • Wellek, R. - Warren, A. Teorie literatury. 1. vyd. Praha: Votobia, 1996. info
 • Werther B. William : Lidský faktor a personální management. info
 • Wittenstein, Ludwig: Tractaus logico-philosophicus. Praha 1993. info
 • Zavarský, J. : Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava 1989. info
 • Zich, O.: Estetika dramatického umění, Praha 1986. info
 • O divadelnom umení
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. In Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004, 214 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004, 337 s. ISBN 80-86102-53-X. info
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997, 272 s. ISBN 80-901954-1-5. info
Výukové metody
Samostatná výzkumná práce.
Metody hodnocení
Povinností studenta je jednou za semestr prezentovat výsledky svého výzkumu formou referátu v předmětu Doktorský seminář. Po referátu následuje diskuze s dalšími studenty, během níž student obhajuje své metodologické přístupy i základní teze své práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.