M6004z Základy teorie kompozice II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( M6004l Základy teorie kompozice II )
(např. absolvování některého předcházejícího předmětu, předchozí znalosti, dovednosti a pod.):
Zájem o vhled do oblasti výstavby uměleckého díla odvíjejícího se v čase. Doporučuje se kombinovat s předměty praktického komponování v oblasti akustické nebo elektronické a počítačové hudby (Základy hudební kompozice I. a II.) a předmětem (Základy teorie kompozice I.).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
(očekávané cíle výuky a kompetence, které student získá, tedy co se v předmětu naučí, co bude umět vykonávat, vědět atd.): Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty teorie hudební kompozice. Nepředpokládá se žádná dosavadní znalost v oboru hudební skladby. Předmět je zaměřen na hudební dílo a jeho výstavbu, ale studenti získají poznatky o obecných postupech aplikovatelných i při tvorbě děl odvíjejících se v čase v jiných uměleckých druzích (multimédia, divadlo, film, balet atd.). V tomto předmětu je pozornost upřena především na samotné umělecké dílo (s akcentací díla hudebního), proces jeho vzniku od primárního nápadu přes jeho rozpracování, (vč. alternativy týmových projektů), strukturu, řád díla a obecné principy jeho výstavby (selekce, restrikce a hierarchizace výstavbových prvků díla, principy vztahu, koexistence, oscilace, multivariace, latence atd.), procesy - jejich stavbu, typologii a dramaturgii v soudobém díle. Jedná se o atributy, které jsou v mnohém společné pro všechna umělecká díla jdoucí v čase. To vše je doplněno vhledem do specifických oblastí hudební kompozice (hlavní a vedlejší hudební parametry, kompoziční proces, transference a transcendence a další přístupy při tvorbě díla, některé současné kompoziční metody a přístupy) i možnostmi aplikace kompozičních postupů při tvorbě multimediálního díla. Pro účast v předmětu se nepředpokládají žádné specifické znalosti. Doporučuje se kombinovat s předmětem Základy teorie kompozice I.

Osnova
 • Termín: pátek 9.00 - 10.30 hod. Umístění: místnost č. 205, HF JAMU

  Tvorba díla, některé současné kompoziční metody a přístupy s možnostmi aplikace kompozičních postupů při tvorbě multimediálního díla.

  * Osnova přednášek:
  Zimní semestr (ZS):
  1. Umělecké dílo, jeho struktura, proces a prvky jeho výstavby. Možnosti parametrizace v různých uměleckých druzích. Formotvorné možnosti parametrů.
  2. Řád, princip, forma, prvek. Specifika strukturace hudebního díla. Hierarchie prvků a její pohyblivost. Faktor kvantity a kvality prvků.
  3. Obecné výstavbové principy díla a jejich hierarchie: Vymezení terénu a rolí, posloupností a klíčů. Obecné výstavbové principy: Principy selekce a restrikce prvků.
  4. Obecné výstavbové principy: Principy hierarchizace a vyvažování a princip vztahu.
  5. Obecné výstavbové principy: Princip koexistence a návaznosti a podoby jeho aplikace.
  6. Obecné výstavbové principy: Multivariační a zcelovací principy.
  7. - 8. Organizace a náhodnost. Obecné výstavbové principy: Principy náhodnosti, neurčitosti a alternativnosti.
  9. Obecné výstavbové principy: Principy neurčitosti, oscilace, kontrapozice a latence.
  10. Minimalizace a maximalizace. Aplikace obecných principů v praxi.
  11. Principy týmové kooperace. Kompozice multimediálních děl.
  12. Kompozice a improvizace.
  13. Zápočet.

  Letní semestr (LS):
  1. Uspořádání hudby v čase. Uspořádání zvukových barev (hierarchie, vyváženost, formotvornost, průběh hustot atd.) a prostoru.
  2. Tektonika. Výběr a dramaturgie vrstev a ploch, stanovení proporcí, vztahů a hierarchií. Mikro versus makrosvět díla.
  3. Statičnost, evolučnost, konstantnost a variabilnost prvků a celků.
  4. Elementární svébytný proces, struktura, vlastnosti, třídění.
  5. Procesy v jednotlivých parametrech díla a procesy ovlivňující jeho formu.
  6. Obecná typologie procesů a jejich dramaturgie.
  7. Aplikace procesuality v současných kompozičních směrech.
  8. Transference a transcendence.
  9. - 11. K některým současným přístupům ke kompozici
  12. Závěrečné shrnutí.
  13. Zkouška.


  * Životopis pedagoga:
  * prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
  Absolvoval magisterské a poté i doktorské studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u prof. Aloise Piňose a na téže škole pedagogicky působí od roku 1990. V současnosti vyučuje kompozici a teorii kompozice, od roku 2002 je děkanem Hudební fakulty.
  Ivo Medek je autorem více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb včetně komorních oper a celovečerních multimediálních projektů. Řada jeho děl byla provedena na významných pódiích v Evropě, Americe i Asii (Darmstadtské kurzy, World New Music Days Hong Kong, Zagreb, Moscow Autumn, Pražské jaro, Drážďanské centrum nové hudby, Wiener Festwoche, Köln, Münster, Melos Etos, VN:M Graz, Kraakgiujden Amsterdam, OCNM, Mannheim, Mittersil, Los Angeles, Denton, Tokio, Weimar aj.) a nahrána na CD i pro média u nás a v zahraničí.
  Rozsáhlá je Medkova přednášková činnost, ať již na mezinárodních konferencích nebo prezentace tvorby a výuka na zahraničních univerzitách (Mannheim, Darmstadtské kurzy, Haag, Rotterdam, Enschede, Gesselschaft für Neue Musik Köln, Wien, Graz, Salzburg, Lisabon, California Institut of the Arts, CSU, University of Southern California, North Texas University, Chapmann University aj.) i publikační (desítky textů v odborném i denním tisku, monografie z oblasti teorie kompozice).
  Je spoluzakladatelem Art Inkognita - jednoho z prvních českých souborů pro soudobou hudbu (1984) a souboru Ensemble Marijan (1999) specializujícího se na improvizovanou hudbu a multimediální realizace. Dále je spoluzakladatelem a organizátorem pravidelné mezinárodní konference Musica Nova i Mezinárodních kompozičních a perkusionistických kurzů Percussion Workshop Trstěnice.
Literatura
 • Medek, I., Piňos., A.: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby, JAMU, Brno 2004. info
 • Medek, I.: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody, JAMU, Brno 1996. info
 • Ištvan, M.: Jednohlas v soudobé hudbě, JAMU, Brno 1989. info
 • Vogt, H.: Neue Musik seit 1945, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1982. info
 • Parsch, A., Piňos, A., Šťastný, J.: Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů, JAMU, Brno 2004. info
 • Sutherland, R.: New Perspectives in Music, sun tavern fields, London 1994 The Undercurrents, edited by Young R., Continuum, London, New York 2005. info
 • Ruzicka, P.: Erfundene und Gefundene Musik. info
 • Viola, B.: Reasons for Knocking at an Empty House, in: Writings 1973-1984. info
 • New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition, London 2001. info
Výukové metody
Přednáška je hromadná
Metody hodnocení
V zimním semestru zápočet, v letním semestru zkouška. Podmínkou pro získání zápočtu a zkoušky je absolvování předmětu v obou semestrech!
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019.