DPHZX15 Artistic and Pedagogical Practical Training, Publishing II

Theatre Faculty
Winter 2017
Extent and Intensity
0/0/10. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (lecturer)
prof. PhDr. Silva Macková (lecturer)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Schopnost samostatné umělecké, pedagogické či publikační praxe.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je, aby student prezentoval výsledky svého výzkumu formou výuky či publikací v odborných periodicích nebo aby se dále rozvíjel v oblasti své umělecké praxe.
Syllabus (in Czech)
  • Konkrétní formu činnosti a výstupu volí student po dohodě se svým školitelem.
  • V případě pedagogického působení se musí jednat o výuku na DIFA JAMU v rozsahu minimálně 4 hodin týdně.
  • Umělecká tvorba musí mít podobu divadelní inscenace (či obdobného projektu v jiných oblastech umělecké činnosti) většího rozsahu - cca. 60 minut a více.
  • Publikovaná studie musí být o rozsahu minimálně 10 stran a musí být publikována v odborném časopise či prezentována na mezinárodní konferenci.
  • Předmět se obvykle uskutečňuje v třetím roce studia.
Teaching methods (in Czech)
Pedagogická, publikační nebo umělecká praxe.
Assessment methods (in Czech)
Hodnotí školitel studenta, jenž posuzuje, zda výsledek praxe odpovídá původním předpokladům a zda ji student realizoval dostatečně kvalitně.
Do ročního výkazu o průběhu doktorského studia student specifikuje, za jakou aktivitu mu byl zápočet udělen.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2017/DPHZX15