DHCZ207 Základy psychologie

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DHCL207 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Základy psychologie je seznámit studenty s předmětem psychologie a s odbornou terminologií obecné psychologie (psychické procesy, stavy a vlastnosti i jejich poruchy) a psychologie osobnosti především pro účely dalšího samostatného studia odborné psychologické literatury v následujícím studiu a využití v divadelní praxi studentů. Kurz nabízí studujícím přehled vybraných témat sociální psychologie, orientaci v problematice komunikace a seznámení s jednotlivými koncepty komunikace. Podstatným cílem předmětu je představení technik psychohygieny.
Výstupy z učení
Znalosti:
- Studenti se orientují v odborné terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti;
- studenti prokazují znalosti z oblasti teorií psychických procesů, stavů a vlastností;
- studenti prokazují základní znalosti psychopatologie;
-studenti prokazují znalosti z oblasti teorií komunikace;
- studenti prokazují znalosti z oblasti psychohygieny.
Dovednosti:
- Studenti umí používat psychologické pojmy ve správném kontextu odborné literatury;
- studenti umí pracovat s odbornou psychologickou literaturou;
- studenti umí využít znalosti o efektivním učení pro své vlastní studium a využívat cvičení ke zlepšování paměti;
- studenti umí aktivně využívat komunikaci při spolupráci;
- studenti umí aplikovat znalosti k rozpoznávání zátěžových situací a hledat cesty k účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny.
Způsobilosti:
- Studenti jsou schopni osvojené schopnosti a dovednosti aplikovat při procesu divadelní tvorby;
- studenti jsou schopni aplikovat osvojené znalosti z oboru psychologie osobnosti pro svůj osobnostní růst a vývoj v oblasti práce i osobním životě;
- studenti jsou schopni aplikovat vědomosti k sebepoznávání, účinnému překonávání stresových situací;
- studenti jsou schopni uplatňovat principy aktivního naslouchání a komunikace;
- studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat komunikační situace;
- studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti.
Osnova
 • - předmět psychologie;
 • - základní dimenze psychiky;
 • - metodologie psychologie, specifické metody výzkumu v psychologii;
 • - poznávací procesy - čití a vnímání; vjem, vlastnosti vnímání, poruchy vnímání;
 • - představivost a fantazie;
 • - psychopatologie a její předmět, poruchy myšlení a řeči;
 • - paměť, zlepšování paměti a efektivní učení;
 • - emoce; zvládání emocí, psychohygiena;
 • - osobnost a její struktura;
 • - motivace;
 • - temperament;
 • - schopnosti a intelekt;
 • - charakter a vývoj mravního vědomí.
Literatura
 • Atkinsonová, R. L.: Psychologie. Praha: Portál 2003. info
 • Fürst, M.: Psychologie, Votobia, Olomouc 1998. info
 • Hayesová, N.. Základy sociální psychologie, Portál, Praha 2003. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004. info
 • Honzák, R.: Základy psychologie, Galén, Praha 2006. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2004. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha, Portál 2005. info
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha 2002. info
 • Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha, Karolinum 2005. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. info
Výukové metody
přednáška, práce s textem, arteterapeutické metody práce s obrazem, relaxační metody, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
K absolvování je třeba zpracovat práci o vybraném tématu psychologie - kniha, autor, užší psychologická problematika atp. (konkretizováno v semináři a přizpůsobeno potřebám, zájmům a profilaci studenta), každý semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020.