DDMZ107 Právo pro manažery I, II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
2/2/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Prokeš (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 14:30–16:00 104, St 14:30–16:00 104
Předpoklady
EVER ( DDML107 Právo pro manažery I, II )
ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO STUDIA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Absolvent se základním přehledem o právu a kontraktačními dovednostmi. Deskriptory: znalost práva, jeho základních principů a systematiky s těžištěm v právu soukromém, rámcový přehled o jednotlivých právních institutech, schopnost samostatně řešit běžné právní problémy v oblasti závazkových vztahů a rozpoznat, kdy je třeba obrátiti se na právníka.
Osnova
 • ZS:
  Úvod
  člověk a právo, svoboda a rovnost jako principy práva
  důvod existence práva, pojem právo, právo a moc, právo a společnost
  předmět práva, systém práva, obecné právní zásady
  subjekty práva (fyzické osoby, právnické osoby, stát)
  tvorba práva, právní jazyk a jeho zvláštnosti
  prameny práva, právní norma (druhy, vnitřní struktura, „život" právních norem)
  interpretace a aplikace
  Občanské právo - obecná část
  pojem, prameny, systém, zásady
  občanskoprávní skutečnosti
  právní úkon (typy a druhy, znaky, náležitosti, vznik, obsah, podmínky, následky)
  čas jako právní skutečnost (počítání času, následky běhu času)
  fyzické osoby, právnické osoby, stát, způsobilost, domácnost a osoba blízká
  zastoupení (pojem, přímé, nepřímé, smluvní a zákonné, plná moc)
  objekt a obsah občanskoprávních vztahů (přímý, nepřímý, věci, práva…)
  Občanské právo - věcná práva
  vlastnické právo (pojem, omezení, ochrana, spoluvlastnictví)
  nabývání vlastnického práva (okupace, vydržení, věci ztracené, opuštěné a skryté, smlouva, dědění ze zákona a ze závěti…)
  držba (pojem, oprávněný a neoprávněný držitel)
  věcná práva k věci cizí (věcná břemena, zástavní právo,…)
  LS:
  Závazkové právo - obecná část
  závazek, pohledávka, dluh, věřitel, dlužník, společné závazky …
  smlouvy (pojem, zásady, uzavírání, odstoupení, ve prospěch třetího, o smlouvě. budoucí, nepojmenované, spotřebitelské)
  změny závazků (postoupení pohledávky, přistoupení k dluhu, dohoda, prodlení,..)
  zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, uznání dluhu, zajišťovací převod práva…)
  zánik závazků (splnění, odstoupení, výpověď, vzdání se práva, narovnání, započtení,…)
  Pojmenované smlouvy podle občanského zákoníku (náležitosti, vzájemné odlišení, …)
  Pracovní právo
  pojem, subjekty, zásady, předmět
  prameny, vztah k občanském právu
  pracovní poměr a pracovní smlouva (vznik, trvání, změny, zánik, vedlejší ujednání)
  pracovní doba, pracovní cesty, dovolená, odměňování,…
  dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (náležitosti, odlišení, omezení)
  Právo sdružovací (obsah, členství, stanovy a jejich změny, registrace, zánik, zvláštní postavení)
  Právo shromažďovací (shromáždění, svolavatel a jeho povinnosti, zákaz, rozpuštění, přestupky)
Literatura
 • Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 1995. info
 • Knappová, M., Švestka, J, Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek I., 4. vydání, Praha, ASPI, a.s., 2005. info
 • Knappová, M., Švestka, J, Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek II., 4. vydání, Praha, ASPI, a.s., 2005. info
 • Fiala, J., Kindl, M. a kol.: Občanské právo hmotné, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2007. info
 • Eliáš, K.a kol.: Občanský zákoník - Velký akademický komentář, Linde Praha, a.s., 2008. info
 • Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář, Praha, C.H.Beck, 2008. info
 • Břeň, J., Jemelka, L.: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem. ASPI, 2007. info
 • Telec, I.:. Spolkové právo. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 1998. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2,5
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Účast min. 70% na seminářích
Ústní zkouška
* Letní semestr
Účast min. 70% na seminářích
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.