DTDZ210 Pedagogika III - IV

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
5/0/35. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDL210 Pedagogika III - IV )
Nespecifikováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními oblastmi pedagogiky, které se bezprostředně váží k jejich budoucí praxi či dalšímu studiu (psaní bakalářské práce). Kontaktní část výuky přibližuje studentům základní teoretická východiska a provazuje je s dosavadními zkušenostmi studentů. Samostatná práce pak spočívá zejména v četbě a jejímu vztahování k vlastní praxi studentů. Pedagogika 1 (školní pedagogika) • studenti se orientují v obsahu a cíli jednotlivých pedagogických disciplín • studenti dokážou při hovoru aktivně používat základní pedagogické pojmy • studenti znají vybrané teorie, pojmy a koncepty popisující učitele, žáka, kurikulum, školu, vzdělávací systém, hodnocení, učební texty, sociální kontext vyučování ad., rozumějí jim a dokážou je vysvětlit • studenti využívají pedagogických teorií k reflexi a ke zkvalitňování vlastní praxe • studenti jsou schopni hovořit o své četbě z oblasti pedagogiky Pedagogika 2 (obecná a alternativní didaktika) • studenti rozumějí systémovému pojetí didaktiky a dokážou je aplikovat na svoji praxi • studenti znají základní didaktické pojmy a užívají je při hovoru o své pedagogické činnosti • studenti mají přiměřené znalosti o cílech, metodách a formách výchovně-vzdělávacího procesu a dokážou je využít při konstruování a reflexi vyučovací jednotky • studenti se orientují v inovativních proudech v české škole a v mimoškolní pedagogice a čerpají z nich inspiraci pro svou vlastní práci • studenti znají základní informace o vybraných alternativních školách (Dalton, Walfdorf, Montessiori) a dokážou vystihnout jejich didaktická specifika Pedagogika 3 (úvod do pedagogického výzkumu 1: práce s textem jako východisko pro empirii) • studenti dokážou pracovat s odbornou literaturou (nalézt ji, pracovat s ní a kriticky na ní nahlížet) • studenti znají citační normu a umějí ji aplikovat • studenti vědí, co je plagiát, proč se mu vystříhat a jak jej rozpoznat • studenti vědí, jaké vlastnosti má odborný text • studenti si dokážou zformulovat pro svůj text cíl • studenti dokážou na základě cíle vytvořit strukturu odborného textu • studenti znají zásady odborného psaní a umějí je ve svých textech aplikovat Pedagogika 4 (úvod do pedagogického výzkumu 2: od volby tématu výzkumu po odevzdání výzkumné zprávy) • studenti rozumějí významu a možnostem empirického výzkumu • studenti dokážou popsat proces realizace výzkumu (kvalitativního i kvantitativního) • studenti rozumění rozdílům mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem k výzkumu a dokážou je objasnit • studenti dokážou zformulovat výzkumnou otázku a na jejím základě navrhnout vlastní výzkum • studenti znají základní výzkumné metody a dokážou hovořit o jejich možnostech a limitech
Osnova
 • Studenti jsou v přednáškách seznámeni se základy oboru a s doporučenou studijní literaturou.
Literatura
  povinná literatura
 • Obst, O.: Obecná didaktika. info
 • Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, Karolinum, Praha 1998. info
 • Průcha, A.: Moderní pedagogika, Portál 1998. info
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Portál, Praha 2001. info
 • Průcha, J.: Alternativní školy, Portál, Praha 1996. info
 • Průcha, J. Alternativní školy. 2., upr. vyd. Portál, Praha 1996. info
 • Průcha, J. Moderní pedagogika. Vyd. 1. Portál, Praha 1997. info
 • Skalková, J.: Obecná didaktika, ISV, Praha 1999. info
  doporučená literatura
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 8085927691. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DTDZ210