DJTZ115 Psychologie osobnosti

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 10:15–11:45 107
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představení psychologie osobnosti jako psychologické disciplíny a seznámení s vybranými tématy psychologie osobnosti (temperament, charakter, motivace atd.); v návaznosti na poznatky z oboru psychologie osobnosti uvedení do základů psychopatologie; úvod do studia mezilidské komunikace a v neposlední řadě je cílem předmětu vybavit studenty povědomím o zacházení s reakcemi na náročné životní situace a využití prvků psychohygieny. Deskriptory Znalosti: - studenti se orientují v terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti; - studenti prokazují znalosti základních teorií osobnosti - studenti prokazují základní znalosti psychopatologie, teorie komunikace a psychohygieny. Dovednosti: - studenti se umí orientovat v odborném textu psychologické literatury - studenti umí poznatky z oblasti psychologie zařadit do struktury psychologie osobnosti - studenti umí aplikovat metody sebepozorování a reflektovat své prožívání - studenti umí zvolit vhodné způsoby komunikace v závislosti na situaci a cílech. Způsobilosti: - studenti jsou schopni aplikovat osvojené znalosti z oboru psychologie osobnosti pro svůj osobnostní růst a vývoj v oblasti práce i osobním životě - studenti jsou schopni aplikovat vědomosti k sebepoznávání, účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny - rozpoznají efektivní paměťové strategie a využívají zásady efektivního učení
Osnova
 • Nahlédnutí do obecné psychologie ve vztahu k oboru jevištní management a technologie: - psychologie osobnosti, její předmět a metody; - struktura osobnosti; - temperament; - motivace; - emoce; - strategie efektivního učení a cvičení paměti; - psychopatologie; - průvodce mezilidskou komunikací; - transakční analýza; - "Povídej, naslouchám."; - stres a jeho zvládání, psychohygiena, relaxace, imaginace, využití prvků arteterapie.
Literatura
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Liberec, Dialog 1992. info
 • Drápela, V.: Přehled teorií osobnosti, Portál 1998. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Praha, Grada 2008. info
 • Plháková , A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2007. info
 • Praško, J.: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada 2003. info
 • Říčan, P.: Psychologie - příručka pro studenty. Praha, Portál 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha, Grada 2007. info
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister&Principal 2002. info
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha 2002. info
 • Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum 2005. info
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál 2000,. info
Výukové metody
přednáška, práce s textem, arteterapeutické metody práce s obrazem, relaxační metody, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Během semináře studenti zpracují seminární práci na zvolené téma. Kurz je zakončen písemnou zkouškou.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018.