DATZ116 Interpretace teoretických textů

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Kurz bez vstupních požadavků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpřístupnit studentům teoretické texty, které se zabývají obrazem a obrazností. Formou intenzivního seminárního čtení a následné diskuze se budou zabývat z jiného úhlu pohledu pojmy, které znají z vlastní tvůrčí a divácké zkušenosti. Některé z textů se přímo dotýkají fotografie, filmu či virtuální reality, jiné více spadají do oblasti filofozie. V neposlední řadě je cílem kurzu samo chápání více vrstev složitého, abstraktního textu a schopnost jeho interpretace, která je pro další praktickou činnost studentů ATD velmi podstatná.
Osnova
 • 1) funkce obrazu, zobrazování, proměny v zachycování reality. Mimesis. Znak a strukturalismus. 2) Barthes: Rétorika obrazu 3) rám: vědomí kontextu a pozice (Petříček: Myšlení obrazem) 4) čas obraz (Barthes: Světlá komora) 5) proměna perspektivy (Didi-Huberman: Ninfa moderna) 6) fragment a celek (Barthes: Sade/Fourier/Loyola, Barthes: Říše znaků) 7) interpretace viděného (Baudrillard: O svádění, Berger: O pohledu) 8) smrt reality (Baudrillard: Dokonalý zločin) 9) manipulace realitou (Barthes: Mytologie, Mirzoef: Dianina smrt, Gender, fotografie a počátky globální vizuální kultury) 10) podoby fikce (Jost: Realita/Fikce - říše klamu)
Literatura
 • Berger, John. O pohledu. Fra, Praha 2009.
 • Jost, Francois: Realita-fikce: říše klamu. AMU, Praha 2006.
 • Barthes, Roland: Sade/Fourier/Loyola. Dokořán. Praha 2005.
 • Barthes, Roland:Říše znaků. Fra, Praha 2012.
 • Petříček, Miroslav: Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Herrmann a synové, Praha 2009.
 • Didi-Huberman, Georges: Ninfa moderna. Fra, Praha 2009.
 • Baudrillard: Dokonalý zločin. Periplum, Olomouc 2001.
 • Barthes, Roland: Světlá komora. Fra, Praha 2005.
Výukové metody
seminář zaměřený na aktivní diskuzi nad přečtenými texty, každou hodinu má vybraný student prezentaci klíčových tezí daného textu, které slouží jako podnět pro skupinovou práci
Metody hodnocení
studenti jsou hodnoceni za aktivní účast a práci v semináři, v případě větší absence je zápočet udělen na základě kolokvia

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2016/DATZ116