DTDZ311 Sociální psychologie

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
5/0/45. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DTDL311 )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Psychologie I, II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studujícím přehled vybraných témat sociální psychologie, orientaci v problematice komunikace a seznámení s jednotlivými koncepty komunikace. Deskriptory Znalosti: - studenti se orientují v odborné terminologii sociální psychologie; - studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorií komunikace; - studenti prokazují znalosti z oblasti psychohygieny. Dovednosti: - studenti umí při tvorbě programu pro široké spektrum skupin účastníků brát v úvahu charakter dané sociální skupiny; - studenti při práci se skupinou umí navrhnout vhodné způsoby vedení skupiny a obhájit zvolený postup; - studenti umí aktivně využívat efektivní komunikaci při práci v týmu; - studenti umí aplikovat znalosti k rozpoznávání zátěžových situací ve skupině a hledat cesty k účinnému překonávání stresových situací uplatňováním prvků psychohygieny. Způsobilosti: - studenti jsou schopni jako členové týmu uplatňovat principy aktivního naslouchání a komunikace; - studenti jsou schopni osvojené schopnosti a dovednosti aplikovat při procesu divadelní tvorby a pedagogické práce se skupinou; - studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat komunikační situace ve skupině; - studenti jsou schopni využívat techniky psychohygieny pro skupinu účastníků i k trvale udržitelnému rozvoji své osobnosti.
Osnova
 • - sociální psychologie, její předmět a metody - problematika socializace; - charakteristika sociálních skupin; - role ve skupině; - sociometrie; - styly vedení skupiny; - vliv skupiny na jedince; - interpersonální vztahy; - zvláštní postavení vztahů dyadických; - komunikace a transakční analýza - zvládání stresu a psychohygiena.
Literatura
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Liberec 1992. info
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál 2000. info
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007. info
 • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál 2008. info
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Praha: Návrat 1993. info
 • Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha: Portál 2004. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada 2005. info
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada 2007. info
 • Salomé, J.: Mluv se mnou, mám ti co říct. Praha: Portál 1997. info
 • Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal 2002. info
 • Šicková - Fabrici J.: Základy arteterapie. Praha: Portál 2008. info
 • Široký, H.: Nárys psychologie divadla a psychodramatu. SPN Praha. info
 • Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN Praha 1964. info
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál 2000,. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, na niž v letním semestru navazuje státní závěrečná zkouška, která shrnuje tematické okruhy psychologie obecné, vývojové a sociální
* Zimní semestr
Písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017.