DJTZ301 Právo pro jevištní management a technologie

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Martin Prokeš (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 107
Předpoklady
EVER ( DJTL301 Právo pro jevištní management a technologie )
Úspěšné absolvování předchozího studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: Absolvent se základním přehledem o právu a kontraktačními dovednostmi. Deskriptory: znalost práva, jeho základních principů a systematiky s těžištěm v právu soukromém včetně práva autorského, rámcový přehled o jednotlivých právních institutech, schopnost samostatně řešit běžné právní problémy v oblasti závazkových vztahů a rozpoznat, kdy je třeba obrátiti se na právníka.
Osnova
 • Úvod
 • - člověk a právo, svoboda a rovnost jako principy práva
 • - důvod existence práva, pojem právo, právo a moc, právo a společnost
 • - předmět práva, systém práva, prameny práva, právní norma, obecné právní zásady
 • - tvorba práva, právní jazyk a jeho zvláštnosti
 • - interpretace a aplikace
 • Občanské právo - obecná část
 • - pojem, prameny, systém, zásady
 • - občanskoprávní skutečnosti, se zaměřením na právní jednání a čas
 • - subjekty a související pojmy
 • - zastoupení
 • - objekt a obsah občanskoprávních vztahů
 • Občanské právo - absolutní majetková práva - vlastnické právo a jeho nabývání
 • - držba
 • - věcná práva k věci cizí
 • Relativní majetková práva
 • - základní pojmy
 • - smlouvy
 • - změny závazků, zajištění a utvrzení závazků a zánik závazků
 • - smluvní typy v občanském zákoníku
 • Pracovní právo
 • - pojem, subjekty, zásady, předmět, prameny, vztah k občanském právu
 • - pracovní poměr a pracovní smlouva
 • - pracovní doba, pracovní cesty, dovolená, odměňování
 • - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Autorské právo
 • - pojem, zásady, předmět, prameny, vztah k občanském právu
 • - autorské dílo
 • - osobnostní a majetková práva autora a jejich omezení
 • - užití díla
 • - licence
 • - umělecký výkon a práva výkonného umělce
Literatura
 • Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 1995. info
 • Eliáš, K.a kol.: Občanský zákoník - Velký akademický komentář, Linde Praha, a.s., 2008. info
 • elec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář, Praha, C.H.Beck, 2007. info
 • Knappová, M., Švestka, J, Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek I., 4. vydání, Praha, ASPI, a.s., 2005. info
 • Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář, Praha, C.H.Beck, 2008. info
 • Fiala, J., Kindl, M. a kol.: Občanské právo hmotné, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2007. info
 • Šebestová, M.:Autorské právo, Brno, Computer Press, a.s. 2006. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu * Letní semestr Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.