DHCZ406 Seminář k magisterské diplomové práci

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DHCL406 )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: veškeré předměty teoretického základu studia Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: Magisterská diplomová práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomová práce je shrnutím dosavadních teoretických znalostí a praktických zkušeností studenta v předcházejícím studiu. Cílem předmětu je připravit v semináři studenty na napsání magisterské diplomové práce. Seznámit je se základními požadavky na odborný text a kritérii magisterské práce pro obor Činoherní herectví. Prověřovat ve společné diskusi a konfrontaci stanovená témata magisterských prací, pomoci stanovit postup práce, upřesnit klíčovou otázku a strukturu práce. Student bude schopen splnit při psaní diplomové magisterské práce všechny stanovené požadavky kladené na tvorbu odborného textu, jestliže: vyhledává a využívá odbornou literaturu pro zvolené téma, cituje a odkazuje na použité prameny předepsaným způsobem, vytváří přehlednou a tématu odpovídající strukturu práce, propojuje poznatky z odborné literatury s vlastní uměleckou praxí, přináší vlastní poznatky a závěry a srovnává je s dosavadními poznatky v odborné literatuře a odborné praxi, směřuje volbu tématu do oblasti, která dosud není podobným způsobem v oboru dostatečně zpracována, reflexi praxe zakládá na vlastním výzkumu s prokazatelnými výsledky, výsledky výzkumu dokáže interpretovat a srovnávat s odbornou literaturou.
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 8085927691. info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. 223 s. ISBN 8086292053. info
  • MACHKOVÁ, E. Jak nepsat diplomovou práci aneb Citáty, odborná literatura a teorie. Tvořivá dramatika, 2004, roč. 15, č. 2, s. 35-37. ISSN 12118001. info
  • MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická příručka. České, upravené vydání. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
  • SPOUSTA, V. Vademékum autora odborné a vědecké práce. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2000. 158 s. ISBN 8021023872. info
  • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Pravidelná výuka, seminář.
Metody hodnocení
Rozhovor,analýza výsledků činnosti studenta.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2015/DHCZ406