DDMZ511 Seminář práva II

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
JUDr. Lenka Valová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Kolegar
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Právo pro manažery I, II, III,Seminář práva I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po absolvování připraven pokročile aplikovat získané právní vědomosti do vlastní manažerské praxe. Umí řešit standardní právní situace v oblasti smuvních vztahů, korporátního práva a práva autorského.
Osnova
 • Právní analýza manažerských činností zajišťovaných studentem v rámci jeho projektů hlavního oboru, nalézání odpovídajícího právního řešení a jeho zpracování do požadovaných či optimálních forem. Děje se tak cestou zpracování seminárních prací a jejich veřejným obhájením v semináři. Studenti takto řeší nejen situace vzniklé z vlastních konkrétních projektů, zpracovávají i úkony nezbytné pro řešení problémů projektů ostatních studentů, případně zadané modelové situace.
Literatura
  povinná literatura
 • Elektronická verze JUDr. Lenka Valová Právo veřejné, soukromé a autorské - DIFA JAMU 2010/11. info
 • Chloupek, Košut, Srstka Smlouvy v divadelní praxi ,NAMU 2013
 • Licenční prvky Creastive Commons Česká republika online www.creativecommons.cz
  doporučená literatura
 • Ivo Telec Přehled práva duševního vlastnictví 1, nakladatelství Doplněk 2002. info
 • Michal Šalomoun Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, C.H. Beck Praha 2003. info
 • Jan Dvořák Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak, Pražská scéna 2004. info
  neurčeno
 • Příslušné právní normy + používání Automatizovaného systému právních informací. info
Výukové metody
Metody výuky
Pravidelná výuka * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 1 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 3
Výukové metody:
Student v semináři dostává zadaný jeden konkrétní manažerský problém v praxi se běžně vyskytující. Nejprve identifikuje možné právní problémy jim vybraného a řešeného manažerského projektu a přitom se zapojuje do obdobné identifikace ostatních studentů. Tím se učí zasazovat právní řešení do běžných manažerských postupů. Posléze přináší navržená řešení, která prezentuje řádně vyargumentované opět v diskuzi s ostatními studenty za zpětné reflexe správnosti řešení poskytované pedagogem. Takto konzultovaná řešení posléze komplexně zpracuje do seminární práce.

Pedagog používá následující výukové metody: Seminář,Práce s textem,Diskusní metody,Heuristické metody,Skupinová a kooperativní výuka,Kritické myšlení,
Brainstorming
Metody hodnocení
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Student zpracovává vybraný a pedagogem schválený manažerstký projekt komplexně z hlediska právních řešení - teoretická východiska i praktické právní formy jako písemnou seminární práci, své téma pak rovněž v semináři prezentuje a obhajuje.

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.