DATL304 Seminář k bakalářské práci

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:00 720
Prerequisites (in Czech)
Zpracování tezí bakalářské práce podle pokynů vedoucího bakalářské práce a jejich skupinová obhajoba; vypracování rešerše literatury k tématu bakalářské práce studenta.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Diplomová bakalářská práce je teoretickým vyústěním všech znalostí a dovedností získaných v průběhu bakalářského stupně studia. Je shrnutím a propojením dosavadních praktických zkušeností v umělecké tvorbě a teoretické reflexe. Náplní je vytvoření teoretické písemné práce na zvolené téma, propojující divadelní a audiovizuální uměleckou tvorbu, studium odborné literatury a reflexi vlastní umělecké tvorby. Témata a rozsah práce jsou stanoveny zadáním pro daný akademický rok. Orientovat studenty v oblasti metodologie a metodického zpracování bakalářské práce; naučit studenty základním dovednostem práce s informacemi a psaní odborných textů; vést studenty k systematickému postupu při psaní bakalářské práce a dodržování formálních náležitostí.
Learning outcomes (in Czech)
Všeobecné kompetence: - dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací - etické závazky - kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) - schopnost analýzy a syntézy - schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce - schopnost organizace a plánování - schopnost samostatné práce - vědecko-výzkumné dovednosti - základní profesní znalosti Oborově specifické kompetence: - didaktická a psychodidaktická: reflektuje a evaluuje vlastní práci - manažerská a normativní: ve své práci aplikuje zásady timemanagementu - oborově předmětová: dovede integrovat mezioborové poznatky - oborově předmětová: umí vyhledávat a zpracovávat informace v oblasti aprobačního oboru - oborově předmětová: vytváří mezipředmětové vztahy - pedagogická: orientuje se v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí vzdělávacích soustav a trendů jejich rozvoje - profesně a osobnostně kultivující: respektuje profesní etiku
Syllabus (in Czech)
  • 1. Výběr tématu a vedoucího bakalářské práce 2. Vymezení sledované odborné problematiky 3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce 4. Stanovení struktury a vypracování tezí bakalářské práce 5. Příprava podkladů k psaní odborného textu, rešerše informačních zdrojů 6. Jazyk odborného textu, typy a žánry odborného textu (dotace 7. Práce s daty, fakty, argumenty a číselnými údaji v odborném textu 8. Autorský zákon, plagiátorství, bibliografické citace dokumentů (metodika, obecná pravidla, modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů) 9. Formální úprava bakalářské práce, úprava písemností zpracovaných textovými editory 10. Analýza vzorových odborných textů
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci, Votobia 1997, 80-7198-173-7
  • CHRÁSKOVÁ, Marie, Rostislav KRUŠÍNSKÝ a Jan MICHALÍK. Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 152 s. ISBN 978-80-244-3679-1.
  • BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students, London Routledge 2006, 0-415-38419-2
  • VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce Praha Oeconomica 2011 978-80-245-1819-0
  • PÁNA, Lubomír a Miroslav SOMR. Metodologie a metody výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86708-52-2.
  • KOLKA, Milan, Ivona PAVLÍČKOVÁ a Miloš Večeřa. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. ISBN 978-80-210-5463-9
Teaching methods (in Czech)
seminář, přímá výuka, cvičení, konzultace, samostudium příprava prezentace, zpracování projektů
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání diplomové práce, Záměru diplomové práce, odevzdání diplomové práce.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL304