DPHLX08B Foreign Language – English II

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/10. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Adrian Hundhausen (lecturer)
Mgr. Jiří Lukl (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru.
Learning outcomes (in Czech)
Pokročilejší akademické psaní a akademická ústní komunikace.
Syllabus (in Czech)
  • Závěrečná zkouška: Ústní a písemná prezentace PhD projektu, doložená glosářem v rozsahu 15 až 20 odborných termínů, které jsou nebo budou obsaženy v disertaci, se stručnou definicí výrazu v češtině i angličtině v délce minimálně jedné věty. Bude se jednat o specifická klíčová slova, která nejsou obsažena ve slovnících obecného jazyka ani v rámci obecné divadelní terminologie. Cílem zkoušky je imitace reálné konferenční prezentace včetně vytvoření písemné verze této prezentace, publikovatelné v odborném tisku.
  • a) ÚSTNÍ PREZENTACE PhD PROJEKTU
  • V návaznosti na kurz prezentačních dovedností oznámí pedagog (A. Hundhausen) studentovi, kdy se dostaví k ústní prezentaci svého PhD projektu. Patnáctiminutová prezentace doktorského projektu proběhne v regulérní výuce anglického jazyka pro studenty bakalářského studijního programu. Ústní prezentace vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. Zpětná vazba bude studentovi poskytnuta v rámci diskuse po odprezentování projektu.
  • b) PÍSEMNÁ VERZE ÚSTNÍ PREZENTACE PhD PROJEKTU
  • Písemnou verzi prezentace v rozsahu minimálně 4 a maximálně 5 normostran zašle student pedagogovi (J. Lukl) elektronicky během letního semestru. Může tak učinit ve výukovém období nebo během první části letního zkouškového období, nejpozději však do 30. 6. příslušného akademického roku. Součástí příspěvku je i jeho anotace v rozsahu maximálně 10 řádků. Písemná verze vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. K prezentaci bude přiložen glosář v rozsahu 15 až 20 odborných termínů, které jsou nebo budou obsaženy v disertaci, se stručnou definicí výrazu v češtině i angličtině v délce minimálně jedné věty. Bude se jednat o specifická klíčová slova, která nejsou obsažena ve slovnících obecného jazyka ani v rámci obecné divadelní terminologie. Písemný text bude odeslán ve Wordu, glosář může být odeslán i v Excelu. Pedagog elektronicky potvrdí studentovi přijetí prezentace a oznámí mu hodnocení. Nebude-li písemná verze na minimální publikovatelné úrovni (cca B2 SERR), bude student povinen dostavit se na ústní konzultaci, poté text opravit na publikovatelnou úroveň a opětovně poslat pedagogovi. Teprve potom bude možno závěrečnou zkoušku uzavřít.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška – na základě splnění výše uvedených úkolů.
pedagog zodpovědný za bod a): Adrian Hundhausen, hundhausen@jamu.cz
pedagog zodpovědný za bod b): Jiří Lukl, lukl@jamu.cz
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DPHLX08B