DDML206 Rozpočetnictví, účetnictví

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 8:30–10:00 104
Předpoklady
V předchozím studiu je nutné absolvovat tyto předměty: Mikroekonomika, Makroekonomika, Úvod do kulturní politiky I a II v prvním ročníku studia, dále Rozpočetnictví, účetnictví, Fundraising a Projektový management v kultuře v zimním semestru druhého ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále posilovat a rozvíjet podnikatelský přístup studentů s důrazem na praktické dovednosti.
V letním semestru bude předmět zaměřen na rozpočetnictví, sestavování rozpočtů, na specifika účetnictví, rozpočetnictví a daňové problematiky v neziskovém sektoru, resp. zejména v oblasti divadla. Cílem předmětu je naučit studenty prakticky sestavit rozpočet v souladu s plánováním kulturního projektu a zpracovat výkaz Cash flow, a to v rámci souvisejícího předmětu Projektový management v kultuře, potažmo v dalších souvisejících předmětech jako Samostatná produkce a Organizace mezinárodního divadelního festivalu.
Předmět dále rozvíjí a prohlubuje poznatky studentů z Makroekonomiky, např. český daňový systém, a aplikace obecných poznatků v oblasti divadla a umění.
Výstupy z učení
Znalosti:
Student zná zásady rozpočetnictví, sestavování rozpočtu a s tím související problematiku,
student rozumí rozdílům a specifikům účetnictví a rozpočetnictví v neziskovém sektoru a v oblasti umění.


Dovednosti:
Student umí navrhnout a dále pracovat s rozpočtem kulturního projektu,
student umí interpretovat informace obsažené v rozpočtu,
student umí interpretovat rozpočet příspěvkové organizace,
student umí sestavit rozpočet v růzých typech grantových žádostí.

Způsobilosti:
Student je schopen všechny poznatky získané v předmětu použít prakticky při zpracování seminárních úkolů a plánování kulturního projektu, včetně zpracování analýz používaných v projektovém řízení.
Osnova
 • 1. Daňové přiznání (novinky v oblasti daně z příjmů za aktuální kalendářní rok)
 • 2. Rozpočetnictví - úvod, funkce rozpočtu
 • 3. Nákladové druhy
 • 4. Kalkulace
 • 5. Zakladatelský rozpočet
 • 6. Soustava veřejných rozpočtů
 • 7. Specifika rozpočtů příspěvkových organizací
 • 8. Daně v neziskových organizacích a specifika účetnictví v neziskových organizacích
 • 9. Daň z přidané hodnoty a její specifika v oblasti divadla a živého umění
 • 10. Cestovní náhrady, cestovní příkaz
Literatura
  povinná literatura
 • Landa, M., Polák, M.: Ekonomické řízení podniku, C. H. Beck. ISBN 978-80-251-1996-9. info
 • Petrlíková, B.: Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují, ASPI, a. s., Praha 2006. info
 • Podhorský, J.: Účtování a vedení účetnictví v organizačních složkách státu, územně samosprávných celků a příspěvkových organizacích, POLYGON, Praha 2005. info
 • Preislerová, D.: Účetnictví pro střední školy, pro podnikatele, MC nakladatelství, Brno 2005. info
 • Rektořík, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • Rubáková, V.: Účetnictví pro úplné začátečníky 2009, Grada Publishing, a. s., Praha 2009. ISBN 978-80-247-2943-5. info
 • Rubáková, V.: Účetnictví pro úplné začátečníky 2009, Grada Publishing, a. s., Praha 2009. ISBN 978-80-247-2943-5. info
 • Sedláček, J.: Účetnictví pro manažery, Grada Publishing, a. s., Praha 2005. ISBN 80-247-1195-8. info
 • Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4. info
 • Synek, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. info
  doporučená literatura
 • Šelešovský, J. a kol. : Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru. ESF MU, Brno 1999. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. info
  neurčeno
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 2018. info
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 2018. info
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 2017. info
 • Zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky. 2014. info
 • Zákon č. 89/1992 Sb., Občanský zákoník. 2014. info
 • MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. Anag, 2013. ISBN 978-80-7263-825-3. info
 • STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofie KOMRSKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací s příklady z praxe. Anag, 2013. ISBN 978-80-7263-774-4. info
 • ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace, 2. aktualizované vydání. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4041-6. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, cvičení, samostatná práce studentů. V rámci cvičení budou studenti procvičovat získanou teorii na praktických příkladech (např. zpracování daňového přiznání, sestavení rozpočtu kulturního projektu, sestavení cash flow kulturního projektu), na základě kterých studenti získají praktické dovednosti.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky pro udělení zápočtu jsou splnění minimálně 80% docházky, splnění průběžných písemných testů a závěrečné kolokvium.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023.