DPHLX08B Foreign Language – English II

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/10. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Adrian Hundhausen (lecturer)
Mgr. Karel Pala (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Václav Cejpek
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student je schopen komunikovat v angličtině řečí i písmem minimálně od úrovně B1+ i v akademickém prostředí. Má dostatečnou slovní zásobu zejména v teoretické a umělecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (tvůrčí záměr, synopsi, konferenční příspěvek) v anglickém jazyce, je schopen jej prezentovat před akademickou obcí a diskutovat o něm. Za tímto účelem by měl dosáhnout úrovně minimálně B2+ do konce 4. semestru. Zkouška se skládá z ústní a písemné části: ústní částí je patnáctiminutová prezentace doktorského projektu pro studenty bakalářského studia včetně diskuse, písemnou částí se rozumí písemná verze této prezentace na minimální publikovatelné úrovni, doplněná glosářem s 30 až 50 výrazně specifickými odbornými termíny.
Learning outcomes (in Czech)
Pokročilejší akademické psaní a akademická ústní komunikace.
Syllabus (in Czech)
  • Závěrečná zkouška: Ústní a písemná prezentace PhD projektu, doložená glosářem 30 až 50 odborných termínů, které nejsou obvykle dohledatelné ve slovníku obecného jazyka.
  • Cílem zkoušky je imitace reálné konferenční prezentace včetně vytvoření písemné verze této prezentace, publikovatelné v odborném tisku (zvládnutí tzv. „konferenčního trenažéru“).
  • a)V návaznosti na kurz prezentačních dovedností oznámí nejprve student na začátku 4. (letního) semestru pedagogovi (A. Hundhausen), kdy se dostaví k ústní prezentaci svého PhD projektu. Ta má délku 15 minut a musí se uskutečnit v období výuky, protože proběhne v regulérní výuce anglického jazyka pro studenty bakalářského studijního programu a za jejich zapojení do následné diskuse. Ústní prezentace vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. Zpětná vazba bude studentovi poskytnuta v rámci diskuse po odprezentování projektu. Bude-li to považovat pedagog za nutné, dohodne se se studentem na následné konzultaci rozebírající a uzavírající ústní zkoušku. V případě nesplnění nároků kladených na ústní prezentaci je studentovi umožněno zkoušku opakovat (viz čl. 94 Studijního a zkušebního řádu*).
  • b)Písemnou verzi prezentace v rozsahu minimálně 5 normostran zašle student pedagogovi (K. Pala) elektronicky během letního semestru. Může tak učinit ve výukovém období nebo během první části letního zkouškového období, nejpozději však do 30. 6. příslušného akademického roku. Součástí příspěvku je i jeho anotace v rozsahu maximálně 10 řádků. Písemná verze vlastního PhD projektu může být totožná s příspěvkem na mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol. K prezentaci bude přiložen glosář 30-50 odborných termínů (specifických klíčových slov či slovních spojení v angličtině a češtině, která jsou nebo budou obsažena v disertační práci). Stručná definice v češtině u velmi specializovaných termínů je vítaná (není však nutností). Pedagog elektronicky potvrdí studentovi přijetí prezentace a oznámí mu hodnocení. Nebude-li písemná verze na minimální publikovatelné úrovni (cca B2 SERR), bude student povinen dostavit se na ústní konzultaci, poté text opravit na publikovatelnou úroveň a opětovně poslat pedagogovi. Teprve potom bude možno závěrečnou zkoušku uzavřít. Předlohy a vzory písemné prezentace budou dostupné na školním webu jako studijní materiál.
  • Pedagog zodpovědný za bod a): A. Hundhausen, email: 5692@post.jamu.cz
  • Pedagog zodpovědný za bod b): K. Pala, email: pala@jamu.cz nebo 5638@post.jamu.cz
Assessment methods (in Czech)
Zkouška – na základě splnění výše uvedených úkolů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DPHLX08B